Udialo sa vo farnosti

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 – ZŠ s MŠ v Zubrohlave

Dňa 4.9.2017, t.j. v pondelok o 8:00 hod. bolo slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018. Začalo sa svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval vdp. Pavol Jurčišin, tunajší správca farnosti. Počas sv. omše sa prihovoril žiakom a povzbudil ich, aby mali snahu byť úspešnými žiakmi a získali čo najviac nových vedomosti pre svoj život. Ak sa budú snažiť mať čo najlepšie známky, budú sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. V opačnom prípade dopadnú ako ten druhý muž, ktorý si postavil dom na piesku. Pán farár vychádzal z Podobenstva o dvoch staviteľoch (Evanjelium podľa Matúša 7, 21-29). Ďalej sv. omša pokračovala prednášaním prosieb za Božiu milosť, pomoc a dary Ducha Svätého pre učiteľov, vychovávateľov, kňazov, katechétov, žiakov a všetkých pracovníkov v školstve.

Po iné roky bola sv. omša Veni Sancte slávená vo farskom kostole sv. Petra a Pavla apoštolov. Teraz však sa sv. omša slávila výnimočne v telocvični ZŠ s MŠ, pretože v celom interiéri farského kostola prebieha generálna oprava. Po skončení sv. omše nasledovala Hymna SR, krátky príhovor Mgr. Renáty Paučovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov opäť na pôde školy po skončených letných prázdninách a dovolenkách. Zvlášť privítala a menovite predstavila nových pedagógov školy. Obsahom jej príhovoru bolo povzbudiť k práci jednak učiteľov, ale aj žiakov, aby škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, bola plná zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových podujatí, v získavaní nových poznatkov a objavov. Vo svojom príhovore ešte osobitne privítala najmladších žiačikov – prváčikov. Vyjadrila túžbu, aby s radosťou chodili do školy a príjemne sa v nej cítili. Popriala im veľa úspechov a krásnych zážitkov. Potom pani riaditeľka menovite predstavila žiakom aj ich triedneho učiteľa podľa jednotlivých ročníkov a tried. V závere sa všetci žiaci presunuli so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde im boli poskytnuté ďalšie potrebné informácie. Na sv. omšu Veni Sancte boli pozvaní aj rodičia a starí rodičia žiakov či iní veriaci farnosti. Vyjadrujeme im našu vďaku, že sa jej zúčastnili.
Všetkým žiakom, učiteľom a iným pracovníkom školy prajeme a vyprosujeme v novom šk. roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť, dostatok duševných a fyzických síl, Božej pomoci a požehnania.

sr. Savia, učiteľka náboženskej výchovy