Udialo sa vo farnosti

Ľudové misie 2024

„Boh je Bohom milosrdenstva. Pozrite sa na kríž, to je dôležité. Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa svet skrz neho spasil. (Jn 3:16-18) Chceme, aby všetci farníci v Zubrohlave boli spasení, ale musíte prísť, počúvať, spovedajte sa a hlavne…pozrite sa na kríž a otvorte svoje srdce KRISTOVI.“ (páter Michal Zamkovský)

V tomto významnom roku 2024, v „Roku modlitby“, sa v našej farnosti uskutočnili ľudové misie. Predchádzajúce misie v roku 2013 taktiež viedli pátri redemptoristi. Veriaci boli nadšení z ich pôsobenia, preto sa ich rozhodol pán farár Pavol Jurčišin pozvať znovu. Títo rehoľníci „misionári“ sú z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Jednou z dôležitých činností je aj misijná činnosť v slovenských a českých farnostiach. Misie v našom farskom kostole 9.-17.marca 2024 viedol páter Michal Zamkovský za účasti spolubratov pátrov Róberta Režného a Petra Slobodníka. Ľudové misie boli pre nás mimoriadnou formou ohlasovania Božieho slova vo farnosti, tiež duchovnými cvičeniami. Slúžili najmä na prehĺbenie viery nás veriacich. Misionári nás prišli zapáliť za Ježiša a podeliť sa s radostnou správou: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn3,16-17).

Mottom misií bolo: „U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie“ (Ž 130,7). Misie začali v sobotu 9.marca prinesením obrazu Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci do kostola a úvodnou svätou omšou. Potom pán farár pátrovi Michalovi a Róbertovi odovzdal kňazskú štólu, symbolicky im tak odovzdal celú farnosť. Páter Peter sa pripojil k misionárom v utorok. Na úvod páter Michal povedal: Prijmite Božieho Ducha cez naše pôsobenie, misie majú rozvíriť hladinu vašej viery, podnietiť vás, nechceme vás poúčať. Veriaci sa v nasledujúcich deviatich dňoch podľa svojho výberu v programe zúčastňovali duchovných aktivít. Pátri každodenne aj dvakrát slávili sväté omše s misijnými kázňami s podnetnými témami: hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, cirkev, Ježiš darca života, viera, o Eucharistii, utrpenie, láska, modlitba, Mária a kríž. Veriaci mali veľa príležitostí vykonať si dobrú spoveď a tak ešte hlbšie a spokojnejšie v milosti posväcujúcej prežiť misijný čas. Okrem svätých omší boli veľkým naplnením aj hodnotné, skvele pripravené duchovné aktivity, prednášky, hudba alebo premietaný film alebo hudobné klipy ako príklad pre ďalší výklad. V nedeľu 10.marca po druhej svätej omši prebehlo stretnutie s mládežou, hlavne s birmovancami, kde vydal páter Róbert svedectvo, ako sa stretol s Ježišovou prítomnosťou. Poobede po krížovej ceste, ktorú sa modlil spevokol Ichthys, nasledovala katechéza pre ženy. Muži mali katechézu v pondelok.

V utorok sa konal špeciálny program aj v ZŠ s MŠ Zubrohlava, keďže riaditeľka školy Renáta Pavčová umožnila pátrom misijnú činnosť priamo v škole. Pán farár Pavol sa o tom vyjadril: „Teším sa, že pátri redemptoristi chcú počas ľudových misií zavítať aj do základnej školy, lebo to je naše poslanie, ako nám Pán Ježiš povedal: ‚ Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.‘ (Mk 10,14)“ Duchovný program pripravili pre takmer 300 žiakov a 100 škôlkarov v telocvični ZŠ s MŠ laickí misionári zo združenia Rieka života.Súčasťou programu boli scénky, príbehy, príhovory a náboženské piesne, cez ktoré vykreslili chyby ľudí a výhovorky, ktoré máme na ceste za Kristom. Nechceme spoznať Ježiša, stretnúť sa s Ním.

Patrik Bendík (Rieka života) povedal: „Snažíme sa prinášať program plný nádeje, lebo aj misie sú o tom, že sa približuje Božie kráľovstvo ľuďom, tak to chceme priblížiť aj deťom. Chceme im pripomínať, že Ježiš je niekto, s kým môžu mať naozaj vzťah, že mu na nich záleží.“ Páter Michal: „Pripomíname deťom, že kým vlastne sú, že sú pokrstené. Väčšina z nich, aj tu na Orave, chodí na náboženstvo a chceme len pripomenúť, to čo majú v sebe, že Boh je blízko, že ich má rád.
Vo štvrtok 14.marca sme pred večernou svätou omšou adorovali pred eucharistickým Kristom. V piatok ráno prijali chorí sviatosť pomazania chorých a počas večernej omše si manželia obnovili svoje sľuby. Po omši nasledovalo stretnutie s mládežou, keď pátrom znovu pomohla Rieka života. Laickí misionári striedali spev piesní a chvál s hovoreným slovom, kde podávali svedectvo o svojom stretnutí s Ježišom. V sobotu pred svätou omšou sme sa modlili Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V nedeľu po krížovej ceste otcov nasledovala záverečná svätá omša. Na svätej omši s hojnou účasťou veriacich hrali a spievali aj mladí heligonkári z Rabče. Páter Michal požehnal misijný kríž, aj kríže, ktoré si priniesli veriaci do kostola. Na záver poďakoval pán farár Pavol Jurčišin a za veriacich Martin Šturek ml. za duchovný čas, ktorí nám venovali pátri redemptoristi, za sprostredkované milosti cez vyslúžené sviatosti a za prínosné a povzbudivé slová misijných kázní.

Pán farár Pavol Jurčišin sa vyjadril k misiám: „Mne osobne sa páčilo vyjadrenie pátra Michala Zamkovského, ktorý hneď na začiatku misií povedal, že náš kresťanský život je o vzťahoch. Nemáme poľaviť v budovaní a prehlbovaní vzťahu s Pánom Bohom a medzi sebou navzájom. Ide o to, že si nemôžeme nechať pre seba lásku, ktorú si máme stále preukazovať a odovzdávať. To je prianie i samého Ježiša Krista, ktorý povedal: ‚Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.‘ (Jn 13, 35) Tým najdôležitejším cieľom misií bolo viac sa priblížiť Ježišovi, zjednotiť sa s ním, duchovne sa obnoviť a pevnejšie veriť v neho. Videl som to na veriacich farnosti, tiež som tak veľmi cítil vo svojom srdci, že sa to naozaj s Božou pomocou pátrom redemptoristom aj podarilo. Pracovali s takým veľkým zápalom a odhodlaním. Som rád, že som mal možnosť sa s nimi každý deň počas misijnej oktávy porozprávať, spolu stolovať, modliť sa, pripojiť v slávení svätých omší a zúčastňovať sa na rôznych aktivitách podľa misijného programu. Tiež som so záujmom počúval od veriacich farnosti slová chvály na krásne duchovné zážitky a ako sa cítili obohatení prítomnosťou misionárov. Ľudové misie vo farnosti, ktoré sa konali počas pôstneho obdobia, boli aj skvelou príležitosťou lepšie sa pripraviť na slávenie Veľkonočných sviatkov. Preto aj touto cestou vyjadrujem misionárom úprimné slová vďaky a Pán Boh zaplať. Veľmi pekne ďakujem v mene všetkých veriacich farnosti aj za veriacich z okolitých farností, ktorí prichádzali do Zubrohlavy. Prajem im a v modlitbách vyprosujem v misijnej práci i do života, veľa zdravia, síl, lásky, pokoja, radosti, Božích milostí a požehnania.“

TV Lux Krátke správy 18.3.2024 – Misie v Zubrohlave

Článok na webe Redemptoristov

Odkaz na fotografie z Misií (autor: Marek Graňák kostol, Erika Graňáková škola )

Niektoré z ďalších myšlienok pátrov redemptoristov:

Páter Róbert:
„Ja som sa už stretol s Ježišovou prítomnosťou, prostriedok, cesta k tomu je aj to…povzbudzujem vás mladí, aby sa stretávali, neostávali doma, stretávali sa s priateľmi, spolužiakmi, spoluhráčmi.

Páter Michal:
„Ježiš nás vedie svojou rukou ako Dobrý Pastier, ale musíme sa mu otvoriť. Sedíme v správnom vlaku, ktorý smeruje ku spáse, ale keď sa nám niečo nepodarí, zhrešíme, oľutujme, nevystupujme z vlaku.“

„Pán Ježiš nikdy ženy neodsudzoval (neodsúval ich nabok), v Novom zákone sa o tom nehovorí. Ženy majú dôležité miesto v Cirkvi, aj keď nemôžu byť kňazmi, sú kňazmi rodiny. Muži a ženy sú rozdielni, musia sa počúvať, nie však pretvárať druhého. Sú síce rozdielni, ale rovnocenní.“

„Cirkev nám dáva možnosť, možnosť uzmierenia, pristúpiť k svätej spovedi. Vyznajme svoje hriechy, no nespoliehajme sa na to, že sa vyspovedáme na konci života. Kto napraví škody z hriechov, ktoré sme napáchali? Ježiš berie naše hriechy na svoje plecia. Prosme a ďakujme za milosti, ktoré dostávam. Boh nás prijíma ako ocko, ako otec navráteného márnotratného syna. Priviňme sa k Nemu. Dôverujme mu. Božia láska je nekonečná, miluje nás takých, akí sme.“

„Všimnite si príklad svätého Jozefa, jeho pokora ukazuje ako byť správnym otcom. Nechať sa viesť OTCOM, jediným, ktorého na zemi zastupujete. Je potrebné ísť príkladom deťom, byť im oporou, hrať sa s nimi, venovať im svoj čas, neutápať sa v práci, záľubách alebo lenivosti. Byť doma aj osobne, duchom, nielen telom. Deti vidia, čo robia ich rodičia, ako idú alebo nejdú do kostola, na katechézu…Muži, netreba len všetko racionálne vysvetľovať, odkladať, treba prejsť ako sv. Jozef k činom.“

„Iba jedno je v živote isté…SMRŤ. Niektorí teológovia pripúšťajú možnosť, že peklo neexistuje, iba večná radosť v nebi, ale žime tak, aby sme sa nestali prvými obyvateľmi pekla. Nestraším vás smrťou, ale treba ju prijať ako niečo, na čo sa máme pripraviť. Po páde sa vrátiť, vyspovedať, spoveď je akoby skúška posledného súdu. Opakovanie života neexistuje, život máme iba jeden a potom je súd. Príklad: Otec sa staral o svoje auto, umýval, vytieral do sucha, leštil, voskoval a svojmu synovi vysvetľoval, aké je pre rodinu auto cenné a treba sa oň starať, venovať mu čas. Syna sa spýtal: „A ja pre teba nie som cenný, keď mi nevenuješ toľko času?“

„Ježiš je Darca života. Dnešný svet je o ‚Chcem si život užiť!‘ … ale Ježiš nám dáva ponuku na večný život, musíme ju však prijať. Je to neuveriteľné, že existuje niečo po smrti, život s Kristom. My veríme v neuveriteľné veci, že smrťou sa život nekončí. Kristus je darca života, má meno Boha „JA SOM, KTORÝ SOM:“ (kniha Ex 3:14). Po smrti môžeme žiť so vzkrieseným Ježišom. Tak ako máte na maľbe v kostole výjav, ako múdry a odvážny svätý Pavol, vedený Duchom Svätým,  káže v AREOPÁGU. Aténčanom po úvodných slovách predostrel Krista ako Spasiteľa a hovorí o Jeho vzkriesení zmŕtvych. Pre Aténčanov to bolo bláznovstvo, áno veríme bláznovstvám, nie ako svätý Tomáš, ktorý musel vložiť prsty do rán na rukách a ruku do Jeho boku, aby uveril.“

„Vezmite a jedzte. Vezmite a pite. Toto je najväčšie LÁSKA, sú to najsilnejšie slová lásky. Kristus sa za nás obetoval. Láska je pomoc, musíme pomáhať, obetovať sa, ako milosrdný Samaritán, ktorý pomohol nepriateľovi, Židovi. Ježiš k nám prichádza v biednych, opustených, chudobných, chorých…naša láska je v pomoci… Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Milujte svojho blížneho, ako seba samého. Súdení budeme podľa lásky, ktorú sme vykonali, nie podľa počtu misií, ružencov, ale podľa toho, ako sme dávali lásku.“

„MÁRIA je naša dobrá mamička tam  hore. Neodťahuje nás od Ježiša, ale nás k nemu vedie. Utiekajme sa k Nej, modlime sa ruženec. Stojí vždy pri Ježišovi, tak ako pokorne stála pod krížom. Tam kde je Ježiš je aj ona. ‚Urobte všetko, čo vám povie.‘ A odchádza do úzadia, v svojom citlivom, materinskom srdci vie, že Ježiš svoju úlohu splní.“

Marek GRAŇÁK