Príhovory a pastierske listy

Pastiersky list biskupa Františka na Veľkonočnú Nedeľu 2024

Foto: Michal Habovštiak

Drahí bratia a sestry,

vo Svätom písme podľa vtedajšieho židovského počítania bola nedeľa prvým dňom pracovného týždňa. Kresťania dali nedeli význam prvého dňa čo do dôležitosti, lebo je dňom vzkriesenia Ježiša Krista – ústredného posolstva kresťanstva. Preto sa dnešná veľkonočná nedeľa nazýva „matka všetkých nedieľ“. Dáva zmysel celej kresťanskej viere, ako to výstižne napísal apoštol Pavol: „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15, 14)

V nedeľné ráno pred 2000 rokmi anjel poslal ženy z prázdneho hrobu k apoštolom so slovami: „Neľakajte sa!… Vstal z mŕtvych. Niet ho tu…“ V súčasnej dobe sa naše stretnutia v rodinách a v spoločnosti stali neraz miestom ponôs a sťažností. Podobáme sa ženám, ktoré prišli k hrobu, aby sa vyplakali. Zabúdame na to, že my kresťania sme ľuďmi nádeje, sme poslami veľkonočného nedeľného rána. Pán nechce z nás uplakaných a ubedákaných nasledovníkov, ktorí svojím životom pripomíname Ježišov kar a nie oslavu Ježišovho vzkriesenia. Evanjelizovať druhých znamená byť príťažliví pre svoje okolie radostným kresťanským štýlom života. Aj my povzbudzujme druhých: „Neľakajte sa. Pán vstal z mŕtvych!“ To neznamená zatvárať si oči pred realitou života. Kristus vstúpil do nášho sveta poznačeného problémami a biedami. V tomto živote je potrebné hľadať vzkrieseného Pána, ktorý nám ponúka seba samého ako svetlo. Milí bratia a sestry, s pokorou a láskou prinášajme Krista – pravé Svetlo, šírme pokoj a navzájom si pomáhajme.

Vzkriesený Pán poslal svojich učeníkov do Galiley. Tam sa chcel s nimi stretnúť. Dáva im príležitosť pre nový začiatok. Boh nikdy „neláme palicu“ nad človekom, ale stále k nám prichádza s ponukou pravdy, slobody, lásky a odpustenia. Z Jeruzalema do Galiley im cesta trvala približne 6 dní. Pán im dal čas, aby uvažovali nad svojou cestou viery. Pri Galilejskom jazere ich Boží Syn pred troma rokmi povolal za svojich apoštolov. Tam to všetko začalo. Po svojom zmŕtvychvstaní ich pozval, aby nanovo prešli celý jeho príbeh, ktorého oni sa stali súčasťou. Bratia a sestry, k tomu pozýva Pán aj nás. V týchto dňoch skúsme vo svojom vlastnom srdci dať si odpoveď na otázku, čo mi doteraz dala a dáva moja viera. Môžem aj ja povedať, že môj život je súčasťou Ježišovho príbehu?

Dnešnou Veľkonočnou nedeľou sa v Katolíckej cirkvi začína sláviť veľkonočná oktáva. Končí sa na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva. V minulosti týchto osem dní bolo časom, ktorí veriaci venovali prehĺbeniu svojej viery v Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Ako sa nikto nenasýti pozeraním relácie o varení, podobne je možné úplne sa zjednotiť s Ježišovou láskou a milosrdenstvom iba jeho skutočným prijímaním. Preto mám pre vás jeden konkrétny návrh. Skúste v tomto týždni každý deň prísť na svätú omšu aj s účasťou na svätom prijímaní. Vzbuďte si úmysel, za koho ho chcete konkrétne obetovať. Lepšie vás to motivuje, aby ste vydržali v tomto predsavzatí. Pre koho to nebude možné, navrhujem každý deň sa zastaviť v kostole aspoň na krátku poklonu napríklad cestou z práce, zo školy alebo z nákupu. Toto predsavzatie súvisí s 3. etapou nášho diecézneho pastoračného plánu, v ktorom sa chceme viac zamerať na svätú omšu. Emuazskí učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Aj v tejto tretej časti vám prostredníctvom vašich kňazov ponúknem viaceré duchovné podnety, ktoré budú zamerané na prehĺbenie našej viery v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. V každom chráme máme bohostánok. Prijímaním svätej hostie sa my sami chceme premieňať v živé bohostánky, ktoré prinášajú Božieho Syna ľuďom okolo nás. Vyprosujem vám požehnané a radostné veľkonočné sviatky!

Bratia a sestry, pamätajte na mňa vo svojich modlitbách. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

Váš biskup František