Udialo sa vo farnosti

Roráty vo farskom kostole v Zubrohlave 2019

Roráty sú votívne sväté omše ku cti Panny Márie, ktoré sa začínajú sláviť vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že pred narodením Ježiša Krista sa ľudstvo nachádzalo v tme hriechu „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Preto tma v kostole pripomína svet ponorený do tmy hriechu, a naopak, osvetlený oltár predstavuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta, aby svojou prítomnosťou ožiaril tento svet a vyslobodil ľudstvo tápajúce v temnotách. Tak to bolo predpovedané prorokmi, tak o sebe povedal sám Kristus: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Názov týchto ranných svätých omší pochádza zo začiatočného latinského slova mariánskej antifóny Rorate, caeli desuper (Roste nebesia z výsosti), ktorou sa začína omša ku cti Panny Márie v Advente. Sv. omše sa počas Adventu slávia vo fialovej farbe, ale v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa ako rorátne, sa slávia v bielej farbe s príslušnými čítaniami na každý deň. Rorátne sv. omše preto svojim duchovným čarom, ako aj samotnou atmosférou napomáhajú veriacim, aby sa mohli lepšie ponoriť do ticha, zvnútorniť sa, po duchovnej stránke sa tak čo najdokonalejšie pripraviť na príchod Ježiša Krista na Vianoce.

V tomto roku sa do slávenia rorátnych sv. omší zapojili aj deti a mládež našej farnosti. Veľmi sa tešíme z ich hojnej účasti a záujmu, hoci musia priniesť určitú obetu (ráno skôr vstávať). Na slávení sv. omše ich bolo okolo sto. Povzbudivé sú pre nich aj spoločné raňajky, ktoré na nich čakajú v školskej jedálni a potom sa rozchádzajú do jednotlivých tried na vyučovanie.

Ján Daňa, člen Pastoračnej rady farnosti