Udialo sa vo farnosti

Prvé sväté prijímanie 2021

Slávnosť prvého sv. prijímania 2021

Privádzať deti k Pánovmu oltáru je bohumilá a duchovne krásna záležitosť. Pán Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14) Áno, v mnohých farnostiach už samotné deti, rodičia, kňaz, animátori, či iné zainteresované osoby, v príprave detí na prvé sväté prijímanie majú plné ruky práce, pretože chcú, aby slávnosť pre detí a všetkých zúčastnených mala čo najkrajší priebeh. Tento rok aj deti našej zubrohlavskej farnosti sa s duchovným otcom Pavlom Jurčišinom pripravovali na vyslúženie tejto Sviatosti Oltárnej prostredníctvom svätých omší, homílií, modlitieb a vyučovania náboženskej výchovy v škole. Veľkú milosť plnej účasti na svätej omši s prijatím Eucharistie si tento rok 20.6.2021 vyslúžilo 35 detí, tried 3.A. a 3.B. spoločne. Pán farár pripravoval deti po duchovnej stránke a s organizáciou a prípravou detí na samotnú slávnostnú svätú omšu pomohli a dohliadali rehoľná sestrička Katarína a dievčatá z farnosti: Karolína Graňáková, Karolína Jadroňová a Bianka Pavláková a so spevom deťom pomohla organistka Katka Hušlová. Rodičia detí si rozdelili ďalšie úlohy, ktoré bolo potrebné zabezpečiť. Už si zvykáme, že deti sú jednotne oblečené v rovnošatách, čo prispieva k dôstojnému priebehu slávnosti. Môžeme sledovať veľkú radosť detí s prijatia Pána do svojich sŕdc a želáme si, aby vo svojom živote čo najčastejšie získavali túto milosť. My, rodičia, krstní rodičia aj ostatní členovia našich rodín, ktorí sme sa mohli na slávnosti zúčastniť, ďakujeme milostivému Pánovi, že naše deti i celé rodiny zachoval v zdraví, tiež za veľkú Božiu milosť, ktorej sa deťom dostalo prostredníctvom prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie. Naša vďaka patrí pánovi farárovi Pavlovi, sr. Kataríne, dievčatám a ostatným veriacim, ktorí pomohli s prípravou, obetovali svoj čas, aby sa slávnosť prvého svätého prijímania mohla uskutočniť, a aby mala pre nás i pre deti radostný a pokojný priebeh.

rodičia prvoprijímajúcich detí