Udialo sa vo farnosti

Prvé sväté prijímanie 2015

V nedeľu 3. mája 2015 bola v našej farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania pre 28 detí, ktoré prvý krát vo svojom živote prijali Eucharistiu. Deti sa postupne pripravovali na túto výnimočnú udalosť cez celý školský rok na hodinách náboženskej výchovy a tiež, keď prichádzali každý štvrtok do miestnosti pod farou. Vždy po príprave na fare sa potom zúčastnili aj na sv. omši v kostole. Duchovný otec Pavol Jurčišin im na sv. omši vysvetľoval tajomstvá viery, poúčal o pravdách nášho náboženstva, Božích a cirkevných prikázaniach, učil ich modliť sa, resp. vždy ich pri nejakom významnom cirkevnom sviatku alebo liturgickom období poučil o jeho význame pre náš kresťanský život.
Posledné nácviky v týždni pred touto slávnosťou boli už pre deti každý deň. Sestrička Savia s pani organistkou Katkou mali plné ruky práce a snažili sa deti naučiť spievať rôzne náboženské pesničky, ktoré potom spievali počas sv. omše v kostole. Veľmi pekné pesničky naučili spievať detí na samotnú slávnosť. Toto všetko snaženie vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou o 10:30 hod., kedy sa deti zhromaždili pri fare, ku ktorým v sprievode miništrantov a ešte troch kňazov prišiel náš pán farár. Odtiaľ potom v sprievode všetci kráčali ku oltáru, aby sa tam mohli stretnúť s najočakávanejším hosťom z neba – Pánom Ježišom. Na sv. omši sa deti aktívne zapájali do sv. omše spoločným spevom, čítaniami, spoločnými modlitbami či prinesením obetných darov. Pán farár vo svojom príhovore k ním poukázal, aké je dôležité, aby nás v živote vždy viedol Ježiš ako náš Dobrý Pastier, pretože slávnosť bola po Nedeli Dobrého Pastiera. Hovoril aj o význame sv. omše. Ak sa jej zúčastňujeme, tak sme na nej prítomní ako na svadobnej hostine. Vysvetľoval deťom, že na svadbu sa tešíme, ideme s radostnou mysľou i srdcom. Takto máme radostne a často prichádzať aj na sv. omšu. Svadba je veľkou udalosťou v živote človeka, a preto sa na jej slávenie aj patrične pekne oblečieme. To isté platí aj o sv. omši, na ktorú sa, ako vidieť, i prvoprijímajúce deti čo najkrajšie obliekli. Duchovný otec Pavol vychádzal z podobenstvo o svadobnej hostine (Mt 22, 2-14). Prvoprijímajúce deti po tomto príhovore boli vyzvané, aby si obnovili krstné sľuby vo Vyznaní viery a zrieknutí sa Zlého ducha. Po prinesení obetných darov sa začala sláviť bohoslužba obety, ktorej vrcholom bolo prijímanie Eucharistie. Deti sa najskôr spoločne pomodlili modlitbu pred jej prijatím a tiež spoločne po jej prijatí. Deti po jednom pristúpili k duchovnému otcovi aby prijali živého Krista v Eucharistii do svojho čistého srdiečka. V závere sv. omše sa duchovný otec poďakoval rodičom detí, za ich kresťanskú výchovu, a aby sa aj naďalej usilovali svoje detí takto vychovávať. Poďakoval sa tiež za ochotu a veľkú pomoc pri nácvikoch Sr. Savii a pani organistke Katke. Následne každému dieťaťu odovzdal darček, ktorý obsahoval modlitebnú knižku, sv. ruženec, obrázok na pamiatku zo slávnosti, záznamník mojich deväť prvých piatkov, balíček cukríkov a pod., pričom každému dieťaťu podal ruku a zablahoželal mu. Prvoprijímajúce deti opätovali poďakovanie svojim poďakovaním duchovnému otcovi Pavlovi, Sr. Savii a pani organistke Katke a odovzdali im kytice. Nezabudli sa poďakovať aj svojim rodičom, ktorým okrem slov zaniesli do lavíc srdiečka a kvety.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na celkovej príprave a na krásnom priebehu tejto slávnosti. Veríme, že v srdciach detí ostane krásna spomienka na túto jedinečnú udalosť v ich živote. Kiežby svojim životom boli aj naďalej na radosť Pánu Bohu a nám rodičom.

Ešte raz Pán Boh zaplať. Vďační rodičia prvoprijímajúcich detí.