Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť patrónov chrámu 2016

V nedeľu 26. júna 2016 sme mali odpustovú slávnosť patrónov chrámu sv. Petra a Pavla apoštolov. Hlavným celebrantom a kazateľom bol dp. Lukáš Stolárik, kaplán z Oravskej Polhory, ktorého pozval náš pán farár Pavol Jurčišin. Pán kaplán nám v homílií priblížil život obidvoch apoštolov slovami: „Títo dvaja apoštoli – stĺpy Cirkvi, nás svojim životom presvedčili, že nebo sa dá dosiahnuť, ale je potrebné sa o neho zaujímať a bojovať.“ Je to pravda, lebo Ježiš Kristus k nám prišiel, aby nám všetkým umožnil spásu, my sa však máme o toto spoluprácou pričiniť. Aj apoštoli sv. Peter a Pavol to nemali v živote ľahké. Prvý Pána Ježiša zaprel, keď bolo treba svedčiť a druhý ho prenasledoval. Obidvaja však neskôr pochopili, že u prvého bolo konanie zbabelé a u druhého pomýlené. Oľutovali svoje nesprávne počínanie, a preto im Ježiš všetko odpustil a vložil do nich veľkú nádej, aby sa aj napriek týmto ľudským zlyhaniam stali jeho apoštolmi a svedkami radostnej zvesti až na kraj zeme. Odpustovej slávnosti sa zúčastnili veriaci našej farnosti v hojnom počte. Prišli aj veriaci z iných farností, aby sa povzbudili spolu s nami vo viere a načerpali potrebných duchovných síl pre svoj kresťanský život. Slávnostný celebrant a kazateľ ešte povedal, že pre rast svojej viery potrebujeme okolo seba i bratské spoločenstvo, praktizujúcu modlitbu a prijímanie sviatostí, aby sme v sebe budovali chrám Božieho ducha. K tomu priblížil život obidvoch učeníkov: Sv. Peter, pôvodným menom Šimon, pochádzal z mestečka Betsaida a spolu s bratom Ondrejom boli rybármi. Ježiš ich obidvoch povolal za apoštolov. Ježiš zmenil Šimonovi meno, a dal mu meno na Peter, t.j. skala, na ktorej vybuduje svoju Cirkev. Jeho atribútmi sú kľúče od kráľovstva nebeského. Zomrel mučeníckou smrťou v Ríme, bol ukrižovaný dolu hlavou. Pochovali ho na pohrebisku vatikánskeho pahorku. Dnes nad jeho hrobom je postavená bazilika, ktorá nesie jeho meno. Sv. Pavol, pôvodným menom Šavol, pochádzal zo zámožnej židovskej rodiny. Patril do skupiny farizejov. Prišiel do Jeruzalema, aby študoval Bibliu a židovské tradície. Bol žiakom slávneho rabína Gamaliela. Najprv bol veľkým prenasledovateľom kresťanov, v presvedčení, že robí dobre pre židovskú vieru. Neskôr po svojom obrátení však prijal kresťanskú vieru. Pre svoju rozsiahlu misijnú činnosť dostal pomenovanie Apoštol národov. Jeho atribútmi sú meč a Biblia. Kresťanská tradícia hovorí, že sv. Pavol bol ako rímsky občan sťatý za hradbami mesta Ríma, kde nad jeho hrobom je postavená bazilika zasvätená jeho menu. Na konci slávnosti sa náš pán farár poďakoval pozvanému kňazovi Lukášovi za odslúženie obidvoch sv. omší a prednesenú homíliu. Pozvanému pánovi kaplánovi Lukášovi sa poďakovali aj veriaci farnosti a popriali mu veľa zdravia, síl a Božieho požehnania v kňazskej službe. Veriaci sa poďakovali a zablahoželali i pánovi farárovi Pavlovi k jeho meninám. Na priebehu odpustovej slávnosti sa podieľali viacerí veriaci, preto aj im bola vyjadrená vďačnosť: členom spevokolu Ichthys a tiež členom spevokolu Plátenník, dobrovoľným hasičom, kostolníkovi, organistom i ďalším veriacim, ktorí sa pričinili o peknú výzdobu kostola a celkový priebeh odpustového slávenia.