Udialo sa vo farnosti

Dramatizovaná krížová cesta 2013

Na Kvetnú nedeľu 24.3.2013 (popoludní) naša farnosť spoločne oslávila utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista dramatizovanou krížovou cestou v kostole. Krížovú cestu si pripravili a konali birmovanci, ale aj iná mládež spolu s rehoľnými sestrami, ku ktorej spevom a hudbou prispel i spevácky zbor farnosti.
Birmovanci sa pekne predstavili v úlohách hercov evanjeliových postáv, prednášateľa textov i v tanci. Spoločné umelecké dielo, na ktoré venovali svoj voľný čas a vynaložili úsilie, stálo za to, a malo svoj hlboký duchovný význam pre všetkých v chráme.
Cieľom účinkujúcich bolo jednotlivé zastavenia zdramatizovať, a tak umožniť prítomným veriacim hlbšie prežiť a uvedomiť si cenu utrpenia a smrti Pána Ježiša i jeho vykupiteľskú lásku.
Veríme, že dramatizovaná krížová cesta podobne duchovným spôsobom obohatila aj samotných účinkujúcich chlapcov a dievčatá.
K tomu sa už len patrí zacitovať slová pápeža Benedikta XVI. , ktorý raz povedal: „Kríž je definitívnym zjavením sa Božej lásky a milosrdenstva aj pre nás, mužov a ženy tejto doby, ktorých príliš často rozptyľujú chvíľkové pozemské starosti a záujmy. Boh je láska a jeho láska je tajomstvom nášho šťastia. Do tohto mystéria lásky však nevedie žiadna iná cesta ako cesta strácania sa, darovania sa – cesta kríža. ٫Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma΄ (Mk 8,34). Preto objavme pokánie a obetu, odmietnime hriech a zlo, aby sme tak dokázali zvíťaziť nad sebectvom a ľahostajnosťou. Staňme sa súčasťou Kristovej školy, aby sme sa naučili jeho láske – aby sme sa ju naučili ٫dávať ďalej΄ blížnym, najmä tým, ktorí trpia a majú ťažkosti. Toto je poslanie každého Kristovho učeníka.“

Sr. Bohdana