Udialo sa vo farnosti

Dožinková slávnosť 2015

Obec Zubrohlava, Urbariát Zubrohlava, PD Zubrohlava, v spolupráci s miestnou farnosťou aj tohto roku zorganizovali dňa 13.septembra Dožinkovú slávnosť. Dožinková slávnosť sa opäť konala v spojení so sv. omšou pri kaplnke za Kýčerou ku cti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Hlavným celebrantom a kazateľom bol pozvaný kňaz vdp. Róbert Neupauer, poverený pastoráciou rodín v Spišskej diecéze. Pán farár Pavol Jurčišin spolu s ním slúžil sv. omšu a počas nej predniesol modlitbu poďakovania za úrodu. Slávnosť sa začala tradičným sprievodom pozostávajúcim z farníkov v krojovanom oblečení a vyzdobenom voze naloženom úrodou ťahanom konským záprahom. Dovezené koše plné ovocia a zeleniny položili k oltáru. Spolu s košmi bol odovzdaný aj dožinkový veniec zhotovený z obilných kláskov ako symbol vďaky za dopestovanú tohtoročnú úrodu. Liturgiu sv. omše hudobne obohatil spevokol Plátenník. Hlavný celebrant sa vo svojej homílii zameral na tri body: sedem bolestí Panny Márie, na manželstvo a tradičnú rodinu a na zmysel Národného pochodu za život v Bratislave.

Po skončení sv. omše všetci prítomní mali možnosť pochutnať si na skvelom guláši, ktorý aj tento rok zabezpečil starosta obce Pavol Bugeľ. Guláš mu pomohli pripraviť menovaní spoluorganizátori, pracovníci obecného úradu a iní dobrovoľníci, za čo im patrí veľká vďaka. Toto podujatie ešte bolo spestrené kultúrnym program, v ktorom vystúpili členovia spevokolu Plátenník a tiež hostia z farnosti Veličná zaspievaním ľudových piesní.
Vďaka Pánu Bohu nielen za požehnanú tohtoročnú úrodu, ale i za priaznivé počasie v dožinkový deň a za všetko, čo sme mohli príjemné zažiť vo farskom spoločenstve uprostred prírody.

členovia Pastoračnej rady farnosti