Udialo sa vo farnosti

Akadémia o sv. Cyrilovi a Metodovi

Dňa 2. decembra 2012 v popoludňajších hodinách, sa vo farskom kostole uskutočnila Akadémia k sv. Cyrilovi a Metodovi. Akadémiu si pripravili ochotníci z divadla Omladina v Zubrohlave v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi z farnosti.
Divadelní herci stvárnili hlavné postavy sv. Cyrila a Metoda i iné, ktoré sú historicky späté s dejinnými udalosťami solúnskych bratov pôsobiacich na Veľkej Morave. Napr. knieža Rastislav, benátski občania a pod. Jednotlivé časti akadémie komentoval rozprávač, poeti v prednesení Proglasu a iných úryvkov. Túto dojímavú atmosféru svojim spevom i hudbou dotváral farský spevokol ICHTHYS.
Pani Mgr. Daniela Nezníková s vybranými speváčkami obohatila akadémiu zaspievaním Otče náš… v staroslovienskom jazyku.
V závere akadémie odznelo zaspievané Nicejsko – carihradské vyznanie viery, ktoré na organe zahrala pani Katarína Hušlová a pripojili sa všetci prítomní veriaci, aby tak vyjadrili svoju vieru v základné kresťanské pravdy, vernosť Kristovi a Katolíckej cirkvi.
Akadémia tak dala priestor veriacim, aby sa mohli zodpovednejšie pripraviť na slávenie Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda, ako sa aj priebežne pripravujú podľa mesačných zamyslení otca biskupa Štefana, ktoré sú dostupné na čítanie i na webovej stránke farnosti.
Nosnou myšlienkou akadémia bolo pripomenúť si, že viera je hlavný dar, ktorý nám priniesli slovanskí vierozvestovia, čo sa aj podarilo. Tento Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda sa prelína a dopĺňa i s nedávno vyhláseným Rokom viery pre celú Katolícku cirkev pápežom Benediktom XVI., a začal sa sláviť od 11. októbra 2012 pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.
Treba si pri tejto príležitosti uvedomiť, že pápežove slová sú pre nás výzvou na znovuobjavenie a obnovu viery. Svätý Otec nás pozýva k obnove viery tej osobnej, ako aj v rodinách, vo farnostiach, diecézach, do vnútra i navonok, s úprimným a pokorných srdcom. Lebo len tak môže dôjsť k oživeniu, očisteniu a upevneniu kresťanskej viery, aby sa mohla uskutočniť nová evanjelizácia potrebná v súčasnosti pre Cirkev a celý svet.
Preto, prosme Pána, nech nám dá milosť a odvahu podľa príkladu sv. Cyrila a Metoda prijímať evanjelium, uskutočňovať v našich životoch a iným ohlasovať.
Vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na akadémii, v stvárnení jednotlivých postáv, členom spevokolu, vedúcej Gabriele Telelákovej, iným veriacim a pani Margite Banasovej, kostolníčke a zároveň predsedníčke divadla Omladina za réžiu a vynaloženú obetavosť.

Váš duchovný otec Pavol

„Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!“

„Apoštoli Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou za našich dní“. Takto píše vo svojej encyklike SLAVORUM APOSTOLI pápež Ján Pavol II. v úvode I., 1.. A v závere tejto encykliky píše: „Patrí sa teda, aby celá Cirkev dôstojne a radostne oslávila tisícsté výročie, ktoré už uplynulo od dovŕšenia apoštolského diela prvého arcibiskupa, vysväteného v Ríme pre slovanské národy, t. j. Metoda a jeho brata Cyrila a zároveň si pripomenúť, že tieto národy tým vstúpili na javisko dejín spásy a boli takýmto spôsobom začlenené do počtu európskych národov, ktoré už v predošlých stáročiach prijali evanjeliové posolstvo. Všetci istotne chápu, s akou jasavou radosťou sa tejto oslavy chce zúčastniť prvý syn zo slovanského kmeňa, povolaný po skoro dve tisíc rokoch na biskupskú stolicu sv. Petra v Ríme“.(Záver VIII., 28)
Bl. Ján Pavol II. nás takto pobáda k úcte, vďačnosti a hrdosti k našim slovanským vierozvestom medzi národmi Európy, ale aj celého sveta. Vtedy mnohí veriaci mali príležitosť sláviť ich 1100. výročie. Teraz nám dobrotivý Pán Boh, doprial osláviť ich 1150. výročie príchodu na Veľkú Moravu.