Udialo sa vo farnosti

VEĽKÁ NOC 2024

Ježišu, Ty buď naveky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovuzrodených milosťou. (breviár)

Aj v tomto roku veriaci farnosti slávili najväčšie kresťanské sviatky, Veľkú noc. Sviatky sú očakávaním Pána. Veriaci by sa mali podobať ľuďom očakávajúcim s horiacimi sviecami v rukách svojho Pána. Mal by nás nájsť bedliť a potom nám dá miesto pri svojom stole. Veľkonočné obdobie trvá päťdesiat dní od Veľkonočnej nedele až po Zoslanie Ducha Svätého. Na štyridsiaty deň sa slávilo Nanebovstúpenie Pána.

Sláveniu veľkonočných sviatkov predchádzala pôstna príprava. Veriaci prežívali Kristovo umučenie cez jednotlivé zastavenia krížovej cesty. V piatky a nedele sa o prípravu a modlitbu textov jednotlivých zastavení postarali rôzne skupiny veriacich. Boli to birmovanci, ružencové bratstvo , lektori, spevokol Ichthys, manželské páry, duchovná rodina pátra Gabriela, matky, otcovia. Zavŕšením bola krížová cesta po obradoch Veľkého piatku v uliciach obce, ktorú viedli „apoštoli“, muži ktorým pán farár umyl nohy na Zelený štvrtok. Predstavuje to symbolicky Pána Ježiša, ktorý pri poslednej večeri umyl nohy apoštolom, aby nám dal príklad služby blížnemu. Veriaci muži, ktorí predstavujú apoštolov boli v zložení: Ján Daňa, Milan Bugeľ, Jozef Banas, Pavol Bugeľ, Martin Šturek ml., Martin Šturek st., Peter Stoklasa, Ladislav Jagnešák, Peter Červeň, Marián Finik, Jozef Lešňovský a Tibor Rentka. Obrady Veľkého piatku začínali úkonom kajúcnosti, posvätné ticho  a kňaz ležiaci na zemi nútil veriacich zamyslieť sa, pokračovali spoločné modlitby veriacich, ktoré spieval pán farár Pavol Jurčišin. Nasledovala liturgia Božieho slova, čítania a spievanie pašií (rozprávač- Peter Hajdučík, Ježiš- Ondrej Čiernik, ostatné osoby- Roman Bjelak). „Hľa drevo kríža.“ Eucharistickú obetu nahradilo uctenie si kríža, pretože v tento deň, jediný deň v roku, Cirkev neslávi svätú omšu iba obrady.

Rozjímania piatkovej večernej krížovej cesty v uliciach obce vychádzali z pastoračného projektu na rok 2024 od diecézneho biskupa Františka Trstenského „Ježišova cesta do Emauz“. Modlili sa pán farár Pavol Jurčišin a Marek Graňák, ktorí predstavovali dialóg Pána Ježiša a emauzských učeníkov. Ježiš odpovedal na otázky učeníkov. Myšlienky boli veľmi hlboké a výstižné, použité boli najmä texty zo starozákonných kníh Izaiáša, Žalmy, Genezis a podobne.
Učeník: „Ježišu, prosíme ťa, vysvetli nám súdny proces s tebou. Prečo si musel byť súdený a odsúdený ako zločinec? Prečo teba nevinného poslal Pilát na ukrižovanie a zločinca Barabáša prepustil na slobodu? Prečo ten dav rozvášnených ľudí kričí: ‚Ukrižuj, ukrižuj ho!‘?“
Ježiš: „Vo Svätom písme prorok Izaiáš predpovedá: ‚Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).‘ (Iz 53, 6 – 7)“

Počas celej soboty prichádzali do kostola pokloniť sa rozjímať pri Božom hrobe. Večer, po západe slnka, bola slávená veľkonočná vigília Bielej soboty. Liturgia bola bohatá  na symboly, ktoré oznamujú, že život, Kristus, víťazí nad smrťou. Po obrade svetla s paškálom mimo kostola, pri ktorom pomáhali hasiči a veľkonočnom chválospeve, ktorý odspieval Ondrej Čiernik, nasledovala liturgia slova. Pri čítaniach a žalmoch sme mali možnosť rozjímať nad divmi, ktoré konal Pán od začiatku pre svoj ľud. Tretia časť vigílie predstavovala znovuzrodenie v krste, pozvanie pre veriacich na sviatostnú hostinu, ktorú im Pán pripravil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Tento rok sme mohli spoločne prežívať aj krst, prvé sväté prijímanie  a birmovanie troch katechumenov, dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli prijať tieto sviatosti. Radostné slávenie Kristovho zmŕtvychvstania pokračovalo aj na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok. V pondelok nahradilo úkon kajúcnosti pokropenie veriaceho ľudu svätenou vodou.

Pavol Jurčišin povedal k veľkonočným sviatkom: „Pán Ježiš vstal zmŕtvych, premohol smrť a priniesol nám nový život. To je našou najväčšou nádejou, to je naša radosť, ktorú máme v Kristovi. Prajem, aby táto nádej bola opravdivá čiže, aby sme ju dokazovali svojim životom navonok v tej radosti ako prví kresťania ohlasovali zmŕtvychvstalého Krista, aby sme aj my toto svedectvo o Kristovi vedeli vydávať. Tajomstvo Veľkej noci nesie s ukrižovaním, ale j so vzkriesením odkaz a výzvu pre každého kresťana v súčasnej dobe.“ Margita Banasová sa vyjadrila: „Veľkonočnú nedeľu som ešte nikdy nevymeškala. Prináša to povzbudenie rozjímať nad utrpením Ježiša, Posilňuje človeka, že trpel za nás, tak aj my musíme niečo obetovať.“

Po svätých omšiach na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania poďakoval pán farár všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinilo o vznešený priebeh jednotlivých svätých omší a obradov.

Marek Graňák

KRÍŽOVÁ CESTA JEŽIŠ A EMAUZSKÍ UČENÍCI-František Trstenský

Fotogaléria (Marek Graňák):