Udialo sa vo farnosti

Aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš

Vo štvrtok 5. decembra 2013 bola sv. omša o 8:00 hod. trocha iná, lebo sa jej zúčastnili poväčšine deti zo Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave. Žiaci prišli do kostola so svojimi učiteľmi. Tí najmenší, ktorí sú ešte doma prišli s rodičmi alebo so starými rodičmi. Všetci sme s napätím očakávali vzácnu návštevu sv. Mikuláša, ktorý prišiel v závere sv. omše. Sprevádzalo ho jedenásť anjelov, ktorí mu pomáhali s odovzdávaním balíčkov plných sladkostí. Pán farár Pavol Jurčišin vo svojej kázni priblížil deťom život sv. Mikuláša a nabádal ich ku konaniu dobrých skutkov počas Adventu. Deťom hovoril o väčšej adventnej aktivite, zbožnosti, dobročinnej láske a povzbudil ich k pravidelnej modlitbe i poslušnosti voči svojim rodičom, resp. učiteľom. V závere sv. omše deti zaspievali pieseň, aby ich sv. Mikuláš dobre počul a prišiel do kostola, čo sa aj stalo. Pán farár za všetkých prítomných v kostole privítal sv. Mikuláša a poďakoval sa mu, že nezabudol ani tento rok prísť medzi nás. Sv. Mikuláš sa prihovoril deťom tradičným spôsobom, za čo mu deti vyjadrili svoju vďačnosť pesničkami a básničkami. Nakoniec prišiel čas i na odovzdávanie balíčkov. Sv. Mikulášovi pomáhali anjeli s ich dovzdávaním podľa jednotlivých tried. Na záver sa so sv. Mikulášom deti rozlúčili a pozvali ho k nám aj o rok. Dovtedy sa deti budú snažiť byť dobré a poslušné, aby ich znova mohol bohato obdarovať.
V ten istý deň o 15:00 hod. prišiel sv. Mikuláš aj priamo medzi deti do budovy Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave. Urobil tak výnimku kvôli tým najmenším deťom, lebo ony chodia ešte len do škôlky a v kostole by už nebolo pre nich toľko miesta. Škôlkári s pani učiteľkami mali pripravený krásny program, s ktorým vystúpili v telocvični našej školy, a ktorému sa veľmi potešil sv. Mikuláš s anjelmi, ale aj rodičia detí, babičky či dedkovia. Po tomto úžasnom detskom pásme plnom tancov a pesničiek, sa sv. Mikuláš niekoľkokrát prihovoril deťom a pripomenul im hlavne to, aby boli i naďalej také dobré a počúvali rodičov aj pani učiteľky. Sv. Mikuláš pri svojom odchode odovzdal deťom balíčky so sladkosťami, pričom sa všetkým deťom rozžiarili očká a potešilo srdiečko.
Moje poďakovanie patrí pani učiteľkám z materskej školy za vynikajúci kultúrny program, pani učiteľkám a pánom učiteľom zo základnej školy ďakujem za pomoc pri organizovaní mikulášskeho podujatia i dohľad nad žiakmi v kostole a takisto v škole. Moja vďaka patrí pánovi farárovi za odslúženie sv. omše a finančný príspevok k zakúpeniu mikulášskych balíčkov. Veľmi pekne ďakujem aj nemenovanému darcovi, ktorý prispel finančnou čiastkou na zakúpenie balíčkov pre našich žiakov.

Mgr. Renáta Pavčová, riaditeľka školy