Udialo sa vo farnosti

Adventné koncerty 2014

Už tretí rok sa v našom farskom kostole svätých Petra a Pavla v adventnom období, v čase prípravy na najkrajšie kresťanské sviatky Vianoce, uskutočnili koncerty vážnej hudby. Túto jedinečnú možnosť duchovného prežívania Adventu prostredníctvom interpretácie komorných diel profesionálnymi umelcami priniesol po svojom príchode na Oravu náš pán farár vdp.Pavol Jurčišin. Koncerty prináša občianske združenie Quirinus, ktoré pri svojom predchádzajúcom pôsobení pomáhal spoluzakladať a kde obdobné koncerty obohacujú mesto Revúca pod názvom RAK už od roku 2005. Tento rok sa festival vážnej hudby niesol pod názvom „Advent pod Babou horou“.

1.koncert
Otváracím koncertom bolo 29.11.2014 vystúpenie barokového orchestra Solamente naturali z Bratislavy.
Koncert pod názvom Hudobný archív Lubeník priniesol silný umelecký zážitok z diel prevažne z 18. storočia použitím dobových nástrojov. Súbor predstavil nielen diela známych majstrov, ale aj zozbierané neznáme a ojedinelé diela slovenskej provinencie (lubenícka zbierka mala tohto roku svetovú premiéru). Súbor sa predstavil pod vedením umeleckého vedúceho a zároveň zakladateľa Miloša Valenta, vynikajúceho huslistu a hudobníci predviedli hru na čembalo, sláčikové nástroje, priečnu flautu a iné dobové píšťaly. Vystúpenie súboru striedala aj hra na organ v podaní Andreja Štafuru (umelecký riaditeľ festivalu) spolu so spevom sakrálnych piesní operného speváka Stanislava Bartka (barytón).

2.koncert
Ďalším koncertom festivalu bol 7.12.2014 komorný koncert Jany Pastorkovej (spev-soprán) a Vladimíra Ondrejčáka (gitara). Predstavenie programu sľubovalo diela mladších i starších skladateľov, od stredoveku až po súčasnosť. Po úvode sa na scéne objavil mladý sympatický muž s gitarou v ruke a po vybrnkaní nežných tónov sa začal šíriť aj veľmi jemný a hlboko precítený spev. Hrobové ticho nastalo zakaždým, keď speváčka zdolala ťažké pasáže plné vysokých tónov. Celé vystúpenie malo úspech, po celý čas bolo badať nadšenie a obdiv z výkonu Jany Pastorkovej a zručnosť Vladimíra Ondrejčáka musela zapôsobiť na nejedného poslucháča – laického či s hudobným vzdelaním.

3.koncert
Festival Advent pod Babou horou 14.12.2014 ukončil záverečný organový recitál Michala Mesjara. Mladý bratislavský umelec, ktorý už v roku 2007 vystupoval na revúckom festivale RAK s významnými slovenskými umelcami, predniesol diela autorov ako J.S.Bach, S.Wesley, G.F.Handel, G.Muffat. Asi najväčšia divácka návšteva tohoročného festivalu, s veľkým záujmom počúvala ako sa dokáže náš organ rozozvučať, aké dokáže vylúdiť tóny a aké píšťaly ešte nepočuli. Predsa len organ, ktorý sa pokladá za kráľovský hudobný nástroj, je ľuďom v kostole ako hudobný nástroj najbližší. Umelec zaujal divákov nielen klasickou interpretáciou diel spomínaných autorov, ale aj improvizáciami na motívy moderných piesní, či na najznámejšiu vianočnú Tichú noc.