Udialo sa vo farnosti

Tohtoročná Veľká noc bola v našej farnosti výnimočnejšia. Totiž Veľkonočná vigília bola o niečo dlhšia, pretože počas slávenia tejto veľkonočnej liturgie prijalo šesť dospelých osôb: Veronika, Zuzana, Andrea, Lukáš, Tomáš a Marek sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie. Vyslúžením iniciačných sviatostí sa tak naša farská komunita rozrástla o nových jej členov kresťanov – katolíkov. Z rozprávania veriacich farnosti som sa dozvedel, že uvedenie dospelých do kresťanského života na Bielu sobotu – Veľkonočnú vigíliu, sa konalo veľmi v dávnej dobe. Preto mnohí veriaci boli milo potešení, keď mohli pri slávení Veľkonočnej vigílie vidieť krst dospelých a spolu s nimi prežívať neopakovateľnú atmosféru. Po náležitej príprave tak katechumeni prijali veľký dar Božej milosti a lásky.
Týmto sa Biela sobota stala pre šiestich katechumenov dňom plného začlenenia do Cirkvi. Všetci máme z toho radosť, preto im z úprimného srdca blahoželáme a tiež prajeme, aby ich Pán Boh sprevádzal svojím hojným nebeským požehnaním. Kiežby svetlo Božej milosti a kresťanskej viery v nich nikdy nevyhaslo, nech sa im darí s Božou pomocou žiť Božie slovo a napĺňať svoje kresťanské povolanie.
Je potrebné vedieť, že svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).
Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou (cirkevnou) službou (KKC 1255). Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste (KKC 1311).
Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (KKP kán. 892).

Váš duchovný otec Pavol