Udialo sa vo farnosti

Veľká Noc 2023

VEĽKÁ NOC sú naše najväčšie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky, počas ktorých si pripomíname cestu spásy, umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Vo Veľkom týždni postupne začíname Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Aj  v našej farnosti sme mohli spoločne sláviť a prežívať tieto veľké sviatky. Veľká vďaka patrí nášmu duchovnému otcovi za sprítomnenie Kristovej obety v sviatočných svätých omšiach a obradoch a všetkým, ktorí mu pri tom pomáhali, aby malo všetko dôstojný priebeh. Ako sa vyjadril jeden z veriacich, „…bolo to dôstojné a krásne,…omše, kňaz, prítomní veriaci, spev veriacich, spevokol aj všetko ostatné.“

Ešte pred Veľkou Nocou, v tohtoročnom pôstnom období sa veriaci z farnosti zúčastňovali krížových ciest a pri jednotlivých zastaveniach rozjímali nad utrpením Ježiša Krista pri jeho ceste z Pilátovho domu až na vrch Golgoty. Aktívne prispeli k intenzívnemu prežitiu tejto starobylej modlitby – krížovej cesty – aj spoločenstvá veriacich, ktorí prednášali myšlienky k jednotlivým zastaveniam – deti, rodičia, lektori, spevokol Ichthys, miništranti, mládež, ružencové bratstvo, rehoľné sestričky a členovia Duchovnej rodiny pátra
Gabriela, členovia HRF a PRF, apoštoli…

Prinášame aj myšlienky od mladých ku krížovej ceste (zdroj FB Team SNOV):
K našej príprave na Veľkú noc neodmysliteľne patrí aj krížová cesta. Tento rok pokračujeme v našej tradícii a spolu s deťmi sme si pripravili Tieňovú krížovú cestu, vďaka čomu sme sa mohli viac priblížiť k veľkonočnými sviatkom a lepšie pochopiť celý príbeh Ježiša na jeho ceste na Golgotu.
Pôst nie je o trápení, smútku, či obmedzení zábavy a diskoték. Je to obdobie zamyslenia sa, stíšenia, hľadania hĺbky v našich životoch, spoločných rodinných večeroch pri stolných hrách, pochopenie tajomstva Veľkonočných sviatkov a uvedomenia si ozajstných hodnôt.
Každý máme určité priania, ktoré v hĺbke našej duše máme. Práve počas krížovej cesty sme sa snažili predniesť naše túžby, ciele, myšlienky a vniesť hĺbky do bežných dní.
•Chceme, aby sme vedeli s ľuďmi viesť dialóg aj napriek odlišným názorom, rešpektovať sa, mlčať a počúvať, pochopiť krásu dialógu.
•Potrebujeme rešpekt k sebe samému, poznať svoje temné a svetlé stránky, aby sme vedeli, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme.
•Neodmietajme sa a nebojme sa myslieť a uvažovať: bojí sa skôr ten, kto chce otupiť túto vašu schopnosť.
•Rešpektovať našich starých rodičov, rodičov a všetkých členov našich rodín. Tráviť s nimi viac plnohodnotného času, odložiť mobilné telefóny.
•Naučiť sa pomáhať našim blížnym a niesť ich bremená, nie zo strachu pred inými, ale z našej dobroty a empatie.
•Pomáhať cudzincom, usmievať sa na ľudí okolo nás, pozdraviť sa.
•Svedčiť o tom, že je možné žiť ľudsky, je úloha pre všetkých, ktorí nemusia vymýšľať nejaké múdre teórie, aby presvedčili ľudí o pravde evanjelia. Stačí ak nechajú hovoriť Pána svojimi vlastnými ústami. A počúvať, čo nám hovorí..

Video z tieňovej krížovej cesty

Fotogaléria:

Foto: Marek Graňák