Udialo sa vo farnosti

Realizovanie projektu Reštaurovanie súsošia s baldachýnom „Sv. Anna vyučuje P. Máriu“ s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR

Po vykonaní reštaurátorského výskumu sochy sv. Anny s baldachýnom v roku 2019, bolo potrebné pristúpiť k reštaurátorským prácam. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len NKP) z 2. pol. 18. storočia, preto sme sa opäť obrátili na MK SR so žiadosťou o finančnú dotáciu na reštaurovanie súsošia s baldachýnom „Sv. Anna vyučuje P. Máriu“. Zámerom tohto projektu v reštaurátorských prácach bude čistenie, petrifikácia, tmelenie, tvarové doplnenie niektorých častí, maľba, polychrómia a retuš diela. Základným cieľom je reštaurátorskými postupmi dosiahnuť hodnotný posun diela do pôvodného stavu. Výsledkom bude záchrana poškodenej NKP a potom jej komplexným zreštaurovaním bude i prínos pre kultúrne obohatený priestor NKP, ktorým je aj samotný Farský kostol apoštolov sv. Petra a Pavla v obci Zubrohlava. Túto pamiatku si budú môcť po vykonanom odbornom zreštaurovaní v budúcnosti uctiť a obdivovať veriaci farnosti, obyvatelia obce, turisti a návštevníci z regiónu i okolia.
V žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na podporu projektu pod názvom Reštaurovanie súsošia s baldachýnom „Sv. Anna vyučuje P. Máriu“ nám bola na realizáciu uvedeného projektu Ministerstvom kultúry SR poskytnutá finančná dotácia v sume 13.000€ (slovom: trinásťtisíc eur).

Ministerstvu kultúry SR preto vyjadrujeme naše poďakovanie za pomoc v poskytnutí finančnej dotácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

4.7.2020  Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti a členovia hospodárskej rady farnosti Zubrohlava