Udialo sa vo farnosti

Realizovanie projektu – Reštaurátorský výskum sochy sv. Anny s baldachýnom NKP s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR

Socha sv. Anny s baldachýnom je neskorobaroková polychrómovaná drevorezba z 2. pol. 18. storočia, ktorá je sakrálnou a kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve farnosti Zubrohlava. Má svoju náboženskú, kultúrnu i historickú hodnotu. Patrí do duchovného a kultúrneho dedičstva našich predkov a krajiny. Preto bola štátom zapísaná do zoznamu chránených národných kultúrnych pamiatok. Momentálne je značne poškodená drevokazným hmyzom – červotočom, kde na samotnej soche a baldachýne sú niektoré jej časti veľmi prederavené, dokonca až odpadnuté. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že ju musíme obnoviť a dať do pôvodného stavu. Zámerom výskumu je teda získať poznatky pre správny výber reštaurátorských techník, ktorej cieľom bude následná príprava na jej reštaurovanie. Výsledkom bude záchrana sakrálnej hnuteľnej pamiatky.
Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu “Reštaurátorský výskum sochy sv. Anny s baldachýnom“ v roku 2019, nám bola na realizáciu uvedeného projektu Ministerstvom kultúry SR, poskytnutá finančná dotácia v sume 1.500 € (slovom: jedentisícpäťsto eur). Ministerstvu kultúry SR preto vyjadrujeme naše poďakovanie za pomoc pri poskytnutí finančnej dotácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

28.8.2019   Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti a členovia Hospodárskej rady farnosti Zubrohlava