Príhovory a pastierske listy

Október – mesiac bohatý na Božie milosti

Milí veriaci,

mesiac október, v ktorom slávime Svetový deň misií, ponúka rôznym kresťanským spoločenstvám našej Cirkvi príležitosť na prehĺbenie života viery podľa evanjelia a šírenia na všetkých možných úrovniach. Môžeme tak robiť slovom, skutkom a modlitbou. Svedectvom toho sú mnohí veriaci z minulosti, ale aj v súčasnosti. Dňa 1.10. sa v Cirkvi slávi liturgická spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi. Ona bola vyhlásená aj za patrónku misií, misionárov hoci zo zdravotných dôvodov v nich nikdy nebola a ani nepracovala. Avšak úprimne sa modlila a obetovala za tých, ktorí pracovali v misách. My podobne môžeme napomáhať misijnej činnosti Cirkvi prostredníctvom svojich modlitieb, náboženských podujatí, rôznych obiet a finančného milodaru.

Prežívame mesiac október, v ktorom si uctievame Ružencovú Pannu Máriu; určite si ju uctíme, ak sa budeme s radosťou a láskou modliť posvätný ruženec. Modlitbou posvätného ruženca si vieme pre seba i iných vyprosovať potrebnú milosť, pomoc a silu. Urobme to s úmyslom i za Božie požehnanie pre misionárov. Katechizmus katolíckej Cirkvi učí a spomína aj citovaný dokument pápeža Pavla VI., že „úcta k Preblahoslavenej Panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu. Cirkev jej právom preukazuje osobitný kult. Už od najstarších čias sa uctieva Mária ako Bohorodička – Theotokos (r. 431 Efezský koncil) a veriaci sa utiekajú pod jej ochranu vo všetkých nebezpečenstvách. Tento kult, hoci je celkom osobitný, sa podstatne líši od kultu adorácie, ktorý sa preukazuje vtelenému Slovu.“ (KKC 971)
V mesiaci októbri si preto vyhraďme čas, aby sme sa v našich chrámoch, rodinách a modlitbových spoločenstvách každý deň modlili posvätný ruženec. K tomu povzbudzujme a privádzajme i deti, lebo ony majú k Božiemu kráľovstvu najbližšie.
Bl. Ján Pavol II. sa rád modlieval posvätný ruženec, hovorieval: „…od detstva až do teraz mojou najobľúbenejšou modlitbou je modlitba posvätného ruženca….“A príležitostne povzbudzoval veriacich, aby sa nadchli modlitbou posvätného ruženca: „…za deti, ba čo viac s deťmi – ktorá ich od najmladších rokov vychováva k tejto každodennej “modlitbovej prestávke“ celej rodiny – určite nevyrieši všetky problémy. Je však duchovnou pomocou, ktorú nemáme podceňovať. Môžete mi oponovať, že ruženec nevyhovuje deťom a mládeži dnešných čias. Výhradou môže byť aj jeho nedbalé modlenie sa. Nakoľko dodržíme základnú štruktúru ruženca, nič nám nebráni, aby sme pre deti a mládež modlitbu ruženca – či to v rodinách, alebo v skupinách – obohatili vhodnými symbolickými a praktickými elementmi, ktoré by im pomohli lepšie ich rozumieť a doceniť. Prečo by sme to neskúsili? (…) Opäť s dôverou vezmite do rúk ruženec a skúste ho nanovo odkryť vo svetle Svätého Písma v súlade s liturgiou v kontexte každodenného života. Nech táto moja výzva neupadne do zabudnutia nevypočutá!“
Milí veriaci, majme o to väčšiu snahu s prihliadnutím na Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda a tiež v slávení „Roka viery“, ktorý má veriacim napomáhať k novému oživeniu kresťanskej viery.
– Pavol Jurčišin, duchovný otec