Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť 2014

Ku cti apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov chrámu, sa v nedeľu 29. júna 2014 uskutočnila odpustová slávnosť v našom farskom kostole. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol pozvaný kňaz ThDr. Štefan Vitko, PhD, farár vo Svite, ktorý v homílii hovoril o ich živote. Povedal, že naši predkovia ich nazvali apoštolskými kniežatami, lebo tým vyjadrovali ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi. Ďalej povedal, že Pán Boh si ich vyvolil ako vhodné typy na ohlasovanie Evanjelia, budovanie Cirkvi, a preto ich nazývame aj piliermi Cirkvi. Odpustový kazateľ v homílii pripomenul aj ich pohnutý život, pokoru, horlivosť, lásku a vieru, ktorú dokazovali svojmu Učiteľovi Ježišovi Kristovi až po mučenícku smrť. Odpustový kazateľ poukazujúc na vhodné typy, ktoré si Pán vybral, vysvetľoval ich spoločné, ale aj odlišné charakterové vlastnosti. Sv. Peter bol obyčajným rybárom v Kafarnaume.
Ježiš ho oslovil zázračným rybolovom, po ktorom ho povolal za svojho apoštola. Jeho pôvodné meno Šimon zmenil na Peter, čo znamená skala. Evanjeliá poukazujú na výsadné postavenie Petra medzi Dvanástimi. Po svojom zmŕtvychvstaní mu Ježiš povedal: „Ty si Skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.” (porov. Mt 16,18) Sv. Pavol má pomenovanie Apoštol národov, lebo on ako prvý robil ďaleké misijné cesty vo vtedajšom svete medzi pohanov a presadil prijímanie nežidov do Cirkvi bez toho, aby sa najprv museli podrobiť Mojžišovmu zákonu. Ako pri Petrovi, tak aj jeho meno Ježiš zmenil, hoci sa osobne nepoznali. Horlivému prenasledovateľovi prvých kresťanov menom Šavol, sa zjavil zmŕtvychvstalý Kristus a tento obrátený Šavol prijíma meno Pavol. Tak zo vzdelaného farizeja pochádzajúceho z mesta Tarz si Kristus urobil “nádobu, aby zaniesol jeho meno pohanom”. (porov. Sk 9,15)
Na záver odpustovej slávnosti duchovný otec Pavol dal do pozornosti veriacim relikviár, v ktorom sa nachádzajú relikvie apoštolských kniežat svätých Petra a Pavla, aby si ich prišli uctiť. Potom sa poďakoval pozvanému kňazovi Štefanovi Vitkovi za prijatie pozvania, za odslúženie sv. omše a prednesenú homíliu, ktorou sme sa všetci duchovne povzbudili, posilnili a nadchli v nasledovaní nášho Spasiteľa Ježiša Krista po vzore apoštolov. Odpustovému kazateľovi sa poďakovali aj zástupcovia z radov veriacich farnosti a odovzdali mu kyticu kvetov. Zástupcovia z radov veriacich poďakovali sa za pastoračnú činnosť a zablahoželali k meninám aj p. farárovi Pavlovi a odovzdali mu kyticu kvetov. Farský spevokol Ichthys svojou hudbou a skladbami dodal krásny ráz celej odpustovej slávnosti. Vďaka patrí aj hasičom, členom divadelného súboru Omladina, a iným veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výzdobu, organizovanie a celkový priebeh slávnosti.