Udialo sa vo farnosti

Ľudové misie vo farnosti Zubrohlava 2013

V dňoch od 12.10. do 20.10.2013 sa v našej farnosti konali misie. Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú duchovnými cvičeniami v konkrétnej farnosti. Aj naša farnosť mala opäť túto možnosť duchovných cvičení, pretože naposledy boli misie v roku 2001, teda pred dvanástimi rokmi, kedy ich viedli pátri zo Spoločnosti Božieho Slova z Nitry (verbisti). Vtedy vo farnosti pôsobil vdp. Michal Fecko. V súčasnosti je na čele farnosti vdp. Pavol Jurčišin, ktorý pozval pátrov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z Podolinca (redemptoristov), aby v rámci Roku viery a Jubilejného roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, prišli duchovne obnoviť našu farnosť ľudovými misiami. Ľudové misie vo farnostiach sú prioritou rehole redemptoristov, čo je veľmi chvályhodné, lebo nie každý farník má možnosť odísť od svojej rodiny, manžela, manželky, detí, práce, úloh a povinností, aby sa na nejaký čas mohol ponoriť do ticha v nejakom exercičnom dome a prehĺbiť si vieru či obnoviť svoj vzťah s Bohom. Misijný tím pozostával z pátrov: otca Michala Zamkovského, otca Martina Zanovita a otca Róberta Režného. Vedúcim misijného tímu bol otec Michal Zamkovský.
Ich misijný program spočíval v dennom slúžení sv. omší, pri ktorých vždy mali misijnú kázeň pre všetkých veriacich, resp. pri sv. omšiach za účasti detí, to bola kázeň zvlášť pre deti a mládež. Inokedy boli stavovské náuky pre mužov a ženy či manželské páry, kedy si pri sv. omši v piatok 70 manželských párov obnovilo manželský sľub. Medzitým sa konali kázne zamerané na generálnu sv. spoveď, pričom bol presne stanovený čas, kedy veriaci mohli pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Pri týchto misiách pomáhali pátrom misionárom aj ich laickí spolupracovníci. V nedeľu a pondelok boli šiesti: Jozef Greš, Peter Uhrín, Stanislav Ščešňák, Terézia Moravcová, Miroslava Steranková a Dominika Furková, a v piatok im prišili na pomoc ešte štyria: Mária Grešová, Viera Kurucová, Dominik Krišš a Agnesa Pribulová.
Laickí spolupracovníci sa svojim duchovným programom zamerali predovšetkým na evanjelizáciu detí a mládeže. Pripravený program sa odohrával pre deti a mládež v kostole po sv. omši i v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave. Svojim účinkovaním v telocvični ZŠ s MŠ v Zubrohlave si dokázali svojim priateľským prístupom, slovným prejavom, pantomímou, či hrou na hudobný nástroj a spevom získať všetky detí z prvého stupňa. Pozorne ich počúvali aj starší žiaci z druhého stupňa od 5. až po 9. ročník.
Počas misií bolo úžasné pôsobenie Ducha Svätého, lebo sa citeľným spôsobom vytvárala medzi spoločenstvom veriacich farnosti atmosféra preniknutá láskou, radosťou a Božou milosťou. Tieto misie mali v sebe aj silný evanjelizačný aspekt, cez ktorý bolo cítiť krásu našej kresťanskej viery a nové oduševnenie ísť do hĺbky kresťanskej viery, evanjeliovo povedané „zatiahnuť na hlbinu“. Mnohí farníci si vykonali generálnu sv. spoveď v prijatí sviatosti zmierenia a chorým bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých v kostole i doma. Vo štvrtok sa konala Eucharistická slávnosť v slúžení sv. omše s adoráciou. Každý deň však bola možnosť byť účastníkom sv. omše v prijatí Eucharistie. Prostredníctvom tematických kázní na každý deň, prijímaním sviatostí a svätenín, sa naše srdcia viac otvárali dobrému Pánu Bohu. Táto skúsenosť s misiami sa pre farníka dá prirovnať k duchovnej vitamínovej bombe, ktorá mu umožňuje plnšie sa otvárať Bohu pre jeho uzdravujúcu milosť a nebeské požehnanie, v prijatí Krista za Pána nad svojim životom, Vykupiteľa a Spasiteľa.
V sobotňajší deň prebiehalo ešte naše osobné zasvätenie sa, takisto rodín i celej farnosti pod ochranu Matky ustavičnej pomoci, ktorú si redemptoristi uctievajú ako svoju patrónku.
V nedeľu popoludní bola sv. omša s požehnaním nového misijného kríža a malých krížikov, ktoré sme si odnášali domov na záver misií.
Bol to naozaj svätý týždeň, milostivý a Pánom Bohom požehnaný čas. Preto za všetko, čo sme mohli počuť, vidieť, prijať a zažiť počas farským misií, vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať všetkým trom pátrom misionárom, ich laickým spolupracovníkom a nášmu duchovnému otcovi Pavlovi.