Udialo sa vo farnosti

Sviatosť birmovania 2013

Katechizmus Katolíckej cirkvi nás poúča o sviatosti birmovania, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha svätého, aký kedysi apoštoli dostali v deň Turíc.
V prvú septembrovú nedeľu, dňa 1. septembra 2013, pri slávnostnej sv. omši Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, vyslúžil sviatosť birmovania 162 birmovancom našej farnosti. Udialo sa to pri pomazaní olejom krizma na čelo pokrsteného, a vkladaním ruky so slovami: “Prijmi znak daru Ducha Svätého!“ Birmovanec odpovedal: “Amen!“ Biskup v slovách pokračoval: ,,Pokoj s tebou!“ Birmovanec odpovedal: ,,I s duchom Tvojím!“
Vyliatím týchto siedmich darov Ducha Svätého: daru múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej, sa birmovanci užšie spojili s Kristom a posilnili v pravých a odvážnych kresťanov /porov. KKC 1316/. Je potrebné vedieť, že v prijatí sviatosti birmovania dostali i nezmazateľný znak daru Ducha Svätého na celý život, aby boli viac zakorenení v Božom synovstve a zodpovední dospelí kresťania.
Veríme, že naši birmovanci v prijatí siedmich darov Ducha Svätého i iných darov sa aj takými stanú. Pretože: „..nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok….“ (porov. 1Kor 12, 3-7) Po získaní tohto veľkého duchovného potenciálu sú birmovanci nádejnými svedkami Krista v dnešnom svete pri šírení i obrane viery vo vyznávaní Kristovo mena. Dary Ducha svätého im budú oporou i pre mravný život a v konaní dobrých skutkov. Duch Svätý im bude pomáhať, aby pohotovejšie reagovali na jeho podnety a dokázali plniť Božiu vôľu.

Vaši animátori

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.