Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Prvého svätého prijímania 2016

Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti veľkým sviatkom a to nielen pre prvoprijímajúce deti, ale zároveň je aj duchovnou obnovou pre nás všetkých veriacich a možno aj spytovaním svedomia, aký vzťah máme po rokoch k Eucharistii my dospelí… Veď aj my sme boli deťmi, ktoré si s nadšením, radosťou, ale aj s trémou a bázňou obnovovali krstné sľuby, spievali, modlili sa…
V nedeľu 8. mája 2016 o 10:30 hod. sa v chráme Svätého Petra a Pavla v Zubrohlave uskutočnilo Prvé sväté prijímanie, ktorého sa zúčastnilo 33 detí a jeden dospelý. Na ich tvárach žiarili šťastné úsmevy, ktoré vyjadrovali: „Konečne sme sa dočkali, konečne sa aj nás dotkne Božie kráľovstvo.“
Dojímavý bol už samotný začiatok slávnostnej svätej omše, keď do vyzdobeného kostola vošiel sprievod prvoprijímajúcich detí, na čele s krížom, miništrantmi a s našim pánom farárom Pavlom Jurčišinom. Do slávenia svätej omše sa deti zapájali rozličným spôsobom – čítali lekcie zo Svätého Písma, prinášali obetné dary, prednášali prosby, spievali… Pán farár v homílii hovoril o Pánu Ježišovi ako Dobrom Pastierovi, ktorý má rád všetky svoje ovečky a neváha za svojou, neraz zatúlanou ovečkou, ísť aj cez mnohé prekážky, ba položiť aj svoj život. Deti tento obraz mali pred očami, lebo súčasťou výzdoby kostola bolo zobrazenie podobenstva o Dobrom Pastierovi, kde stádo tvorili ovečky, z ktorých každá mala na krku mašličku s menom jedného z detí. Pán farár s vrúcnosťou a láskou hovoril do sŕdc detí, rodičov i ostatných prítomných, aby si aj po skončení tejto slávnosti zachovali svoje čisté srdiečka, ktorých sa práve v tento deň dôverne dotkol Ježiš svojou prítomnosťou v Eucharistii. Zároveň kládol deťom rôzne otázky, na ktoré pohotovo odpovedali a tak nás uistili, že sú dôkladne pripravené, či z hodín náboženstva, alebo zo svätých omší za účasti detí, kde im pán farár postupne hovoril o hodnotách viery, krstu, rozoberal jednotlivé sviatosti, Božie a Cirkevné prikázania, vysvetľoval základné vedomosti o prežívaní sv. omše a sv. prijímania.
Po obnovení krstných sľubov vo Vyznaní viery, zrieknutí sa Zlého ducha sa začala sláviť Bohoslužba obety, ktorá vyvrcholila prijatím Eucharistie. Naše deti prijali živého Krista v Eucharistii do svojho srdiečka. Na záver svätej omše nasledovalo poďakovanie rodičom a pánu farárovi.
Poďakovanie pánu farárovi Pavlovi Jurčišinovi:
Každá farnosť, ktorá má kňaza, má aj veľké požehnanie. Veď má človeka, ktorého slovo padá do sŕdc s váhou Božej autority a preniká duše silou viery. Svätý Ján Mária Vianney povedal: „Aj keby ste mali dvesto anjelov, nebudú Vás môcť rozhrešiť. Jeden kňaz, akokoľvek jednoduchý, to však môže urobiť“. Môže Vám povedať: „Choď v pokoji, je Ti odpustené. Ó, aké vznešené je byť kňazom.“ Kňaz však nie je kňazom pre seba. Sám seba nemôže rozhrešiť. Nevysluhuje si sviatosti. Nie je pre seba, je pre nás všetkých. Kňazstvo – to je láska Ježišovho srdca.
Drahý náš duchovný otec, v túto pre nás vzácnu chvíľu sa Vám chceme v mene všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí poďakovať za Vašu obetavosť a starostlivosť pri príprave našich detí na dnešnú slávnosť Prvého svätého prijímania. Ďakujeme Vám za Vašu obetavú službu, láskavé a povzbudivé slová, za príklad verného kňazského života, za každý Váš úsmev, ale aj usmernenia. Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Pán Boh naplnil svojim požehnaním, obdaril Vás potrebným zdravím a požehnal Vám hojnosť milosti pri každodennej námahe a úsilí meniť, usmerňovať, či naprávať nás – deti Cirkvi. Nech Vás naďalej ochraňuje naša nebeská matka Panna Mária, kráľovná kňazov.
Poďakovanie sestričke Savii a kantorke Katke:
Zároveň v túto slávnostnú chvíľu chceme zo srdca poďakovať sestričke Savii a kantorke Katke za ich obrovskú trpezlivosť, námahu pri nácvikoch piesní a za ich čas, ktorý obetovali pre naše deti, čím obohatili a spestrili tento krásny deň.
Záverečné poďakovanie:
Ďakujeme Pánu Bohu aj za to, že sme boli aj my rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a ostatní príbuzní obdarení milosťou Ducha Svätého zúčastniť sa na tejto veľkolepej slávnosti tu v chráme Svätého Petra a Pavla v Zubrohlave.
Na záver odovzdal pán farár deťom darček s pamätnou listinou, ktorá im má pripomínať, že týmto dňom sa nič nekončí, ale život s Ježišom práve začína a pokračuje každý deň. Naším prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali a hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že aj keď ich čokoľvek v živote postretne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život. Prajeme im, aby aj naďalej s rovnakou radosťou a láskou, ako v tento deň, pristupovali ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu a neustále mali na pamäti slová Pána Ježiša: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti.