Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Božieho Tela 2015

Vo štvrtok 4. júna 2015, po nedeli Najsvätejšej Trojice sa na konci svätej omše konal eucharistický sprievod so štyrmi tradičnými zastaveniami pri oltárikoch. Eucharistický sprievod viedol ulicami obce, konkrétne Školská, Stará bobrovská, odkiaľ sa došlo až na Hlavnú ulicu. Pri dome rehoľných sestier bol pripravený tretí oltárik, a ku kostolu sa prešlo farskou záhradou, kde bol pri kríži umiestnený štvrtý oltárik. Prvoprijímajúce deti počas procesie posypávali lupienkami z kvetov cestu pred Eucharistickým Kristom. Na slávnosti sa zúčastnil hojný počet veriacich, čo zvýraznilo dôstojnosť celej oslavy.
Za to patrí veľká vďaka zúčastneným veriacim a tým, ktorí pripravili štyri oltáriky pri svojom dome, pánovi starostovi, dobrovoľným hasičom, prvoprijímajúcim deťom, ich rodičom i iným deťom, dievčatám a chlapcom, miništrantom, rehoľným sestrám, obidvom organistom, pánovi kostolníkovi a mnohým iným nemenovaným veriacim.
Veľké poďakovanie patrí i nášmu dobrému Pánu Bohu, že nám bolo dopriate priaznivé počasie a tiež za to, že aj v tomto roku mali veriaci možnosť v procesii na čele so svojim kňazom farnosti vyjsť do ulíc obce a uctiť si Krista prítomného v premenenom chlebe v monštrancii. Veriaci si tak nielen v kostole uctili a klaňali sa Kristovi prítomnému v Eucharistii, ale mohli svoju lásku a vieru prejaviť reálne prítomnému Kristovi v Eucharistii aj navonok mimo sakrálneho priestoru. Veď to je aj podstata sviatku Božieho Tela, keď si v tento deň v celej Cirkvi uctievame Krista prítomného v Eucharistii slávnostným sprievodom ulicami našich miest i obcí. Na záver po príchode do kostola bolo ešte slávnostné Te Deum laudamus – Teba, Bože, chválime a napokon všetci prijali požehnanie s Eucharistickým Kristom.

členovia Pastoračnej rady farnosti