Nezaradené, Udialo sa vo farnosti

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti 2023

V nedeľu 7. mája 2023 sa v našom farskom kostole sv. Petra a Pavla konala slávnosť, pri ktorej deti po prijatí ďalšej sviatosti – prvej svätej spovedi – mohli prvýkrát do svojho srdiečka prijať veľký sviatostný dar spojený s milosťami, samotného Ježiša v Eucharistii. Takto si už samé uvedomujú svoje hriechy a vedia, ako prísť k nebeskému Otcovi, ktorý im pomôže ich odstrániť.
Na prvom svätom prijímaní bolo 32 detí – 17 dievčat a 15 chlapcov. Všetky deti mali oblečené jednotné rúcha. Na slávnosť sa pripravovali počas celého školského roka v škole na hodinách Náboženskej výchovy. Pripravoval ich náš duchovný otec ThLic. Pavol Jurčišin, ktorému sa touto cestou chcem ešte raz v mene všetkých rodičov poďakovať za jeho nesmiernu obetavosť, trpezlivosť a ústretovosť pri príprave našich detí na Prvé sväté prijímanie. Okrem prípravy v škole sa deti každý piatok zúčastňovali detských svätých omší v kostole a tiež svätých omší počas nedieľ a prikázaných sviatkov a po každej z nich zbierali pečiatky do svojich Záznamníkoch o účasti dieťaťa na príprave.
Naše poďakovanie patrí Zuzane Trstenskej za jej ochotu a obetavosť počas organizácie, prípravy a priebehu prvého svätého prijímania. Ďakujeme i Katke Hušľovej za jej čas a vytrvalosť pri nácvikoch piesní s deťmi na túto slávnosť.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať i sestričke Kataríne za jej vzor nábožnosti, ľudskosti a usmerňujúce slová, ktoré vštepovala našim deťom nie len počas príprav, ale aj vždy, keď ich stretla alebo s nimi trávila čas na Nodame. Aj keď z našej farnosti odchádza, veríme, že sa jej na novom mieste bude páčiť a zhostí sa ho s odhodlaním a húževnatosťou. Vyprosujeme jej preto mnoho sily a požehnania od nášho Pána a neustálu ochranu od Panny Márie.

Martina Huráková

Fotogaléria: