Príhovory a pastierske listy

Pastiersky list na Veľkú noc 2016: Veľká noc a milosrdenstvo

Drahí bratia a sestry!

Na Veľkú noc v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sa chcem spolu s vami za­myslieť nad veľkonočným rozmerom Božieho milosrdenstva a všetkých vás chcem pozvať a povzbudiť k dvom veciam: oslavovať toto veľkonočné milosrdenstvo a s radosťou i vďačne ho prijať.

 

Nekonečné Božie milosrdenstvo sa v najväč­šej miere zjavilo vo veľkonoč­nom tajom­stve Krista – v jeho smrti na kríži a v zmŕtvychvstaní. Sv. Ján Pavol II. v en­cyklike Dives in misericordia – Bohatý na milosrdenstvo jedno­značne vyhlasuje, že „veľ­konočné tajomstvo je vr­cholom tohto zja­venia a uskutočňo­vania milo­srden­stva.“ (čl. 3)

Pán Ježiš nekonečné Božie milosrdenstvo zjavil a uskutočnil ponajprv svojím nevý­slovným utrpením a smr­ťou na kríži. Svätý Ján v evanjeliu definuje toto milosrdenstvo na kríži ako „lásku do krajnosti“: „A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do kraj­nosti.“ (Jn 13, 1) V obeti kríža najzreteľnejšie vystupuje do po­predia podstata Božieho milo­srdenstva, ako nové dá­vanie sa Boha človekovi. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby ne­zahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

 

Kristova smrť je víťazstvom dobra nad zlom, poslušnosti nad neposlušnosťou a milosr­denstva nad hrie­chom. Sv. Ján Pavol II. vo svojej úvahe nad Kris­tovým krí­žom v encyklike uvádza: „Kristov kríž na Kalvárii stojí pri ceste toho zázračného sebadarova­nia Boha človekovi, ktoré spolu vyzýva človeka, aby seba a so sebou celý vidi­teľný svet odovzdal Bohu.“ (DiM, 7)

Podľa sv. Jána Pavla II. uveriť v ukrižovaného Krista „zna­mená veriť, že vo svete jest­vuje láska a že táto láska je moc­nejšia než akékoľvek zlo, do kto­rého je človek i celé ľud­ské pokolenie, aj svet zapletený. Veriť v takúto lásku znamená veriť aj v mi­losrdenstvo. Ono je totiž nevyhnutnou zložkou lásky, je jej druhým menom.“ (DiM, 7)

Drahí bratia a sestry!

Kristovo veľkonočné tajomstvo sa nezavŕšilo krížom, ale vyústilo v jeho zmŕt­vych­vstaní. Kristus nezostal v hrobe, ale vyšiel z neho živý, oslávený, vzkriesený. V hrobe zos­tala smrť a jej prapríčina – hriech. Tak Kris­tovo zmŕtvychvstanie je defini­tívnym víťazstvom lásky nad hriechom, triumfom Božieho milosrdenstva nad úbo­hosťou človeka zraneného hriechom. Ako je kríž „alfou“ nášho vykúpenia, tak Kristovo zmŕtvychvstanie je jeho „ome­gou.“ Obyčajne nám uniká milosrdný rozmer aj samotného Kristovho zmŕtvychvstania. Prekrásne vyjadruje úplnosť gesta Božieho milosrdenstva veľkonočná prefácia, keď o Kristovi, našom veľkonočnom Baránkovi spieva: „Veď on je opravdivý Baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premo­hol a svojím zmŕtvych­vstaním obnovil nám život.“ Vzkriesenie Ježišovho tela je prejavom a darom Božieho milo­srdenstva aj pre nás, veď v ňom bola našej ľudskej prirodze­nosti v nádeji už prinavrátená stratená nesmrteľnosť.

Milovaní bratia a sestry!

V dnešný veľkonočný deň sme sa tu zhromaždili ospevovať Božie milosrdenstvo, ktoré sa nám zjavilo a darovalo v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Ale bolo by málo spievať Aleluja. Najlepším Aleluja je prijať a žiť milosrdenstvo.

Veľká noc nie je len spomienkou v kalendári, ale živou a ustavične trvajúcou skutoč­nosťou výronu Božieho milosrdenstva, ktoré sa bezprestania rozlieva do ľudských sŕdc a životov tých, ktorí uverili, že Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Vo veľkonočnom ta­jomstve Kristus navždy zveril Cirkvi celé bo­hatstvo Božieho milosr­denstva, aby sme ho mohli usta­vične prijímať a zakusovať. Obdivuhodne ho vložil do sviatostí, najmä do Eucha­ristie, keď apoštolom pove­dal: „Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22, 19) a do veľkonoč­ného daru zmierenia, keď spl­nomocnil apošto­lov, aby ho udeľo­vali kajúcnym hriešnikom. „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu od­pus­tené, komu ich zadr­žíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 21-22) Od prvej Veľkej noci Cirkev bez prestania prežíva, ohlasuje, ponúka, vyslu­huje a ospevuje Božie milosrdenstvo. Vďaka tomu sme tu aj dnes zhromaždení, aby sme Božie milosr­denstvo os­pevovali a ho s obnove­nou vierou intenzívnejšie prijali a prežívali.

Našu dnešnú skúsenosť viery v neko­nečné Bo­žie milosrdenstvo, ktoré sa zjavilo v Kristo­vej smrti na kríži a v jeho zmŕtvychvstaní, každo­denne budeme prežívať v toku nášho pozemského času, najmä každý týždeň slávením nedele svätou omšou, ale aj ostatných svia­tostí, najmä poká­nia, v ktorom budeme ustavične vidieť otvorený prameň Božieho odpuste­nia, keď podľahneme slabostiam.

Drahí bratia a sestry!

Chcem vás všetkých dnes povzbudiť, aby sa Božie milosrdenstvo uskutočnené v Kris­tovom veľko­nočnom tajomstve, mimoriadnym spôsobom premietalo do nášho kaž­dodenného kresťanského ži­vota najmä pre sviatosť krstu. V krste sme zakúsili prvý do­tyk Božieho milosrdenstva. Kresťanský život našich kaž­dodenných prác, radosti a utrpenia, našich vzájomných ľudských vzťahov a všetkého ľud­ského počínania, je skrz-naskrz veľko­nočným a milosrdným, lebo sa zrodil z Kristovho veľ­konočného tajomstva – z milosrdenstva. Svätý Pavol to v Liste Ri­ma­nom vy­svet­ľuje takto: „Alebo ne­viete, že vše­tci, čo sme boli po­krstení v Kris­tovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli po­krstení? Krstom sme teda s ním boli po­chovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kris­tus vzkrie­sený z mŕt­vych Otco­vou slávou, aj my žili novým životom. … Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním bu­deme aj žiť. Veď vieme, že Kris­tus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepa­nuje. Lebo keď zo­mrel, zo­mrel raz na­vždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýš­ľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hrie­chu a žijete Bohu v Kris­tovi Ježišovi.“ (Rim 6, 3-4, 8-11) Nový život kresťanov je no­vým pre milosrdenstvo, ktoré v ňom pôsobí a je novým aj pre milosrdenstvo, ktoré v ňom konáme.

 Milí bratia a sestry!

Celý život kresťana práve preto, že sa zrodil z milosrdenstva vo veľkonoč­nom ta­jom­stve, je a má byť pre­niknutý milosrdenstvom. Naša osobná účasť na Kristovom veľ­konoč­nom tajom­stve za­počatá v krste po­kra­čuje v celom našom ži­vote práve uskutočňova­ním mi­losrdenstva na spôsob, ktorý máme načrtnutý v Ježišovom evanjeliu. Všetko, čo ro­bíme z po­hnútok viery a lásky, má teda nielen veľko­nočný, ale aj milosrdný rozmer. Každý kresťan je tak veľ­konočným člo­vekom, ale aj človekom milosrdenstva. Treba nám pochopiť, že milosr­denstvo patrí k podstate kresťana. My kresťania nie sme len vyznávačmi veľkonoč­nej viery, ale aj uskutočňova­teľmi veľ­konočného milosrdenstva. Kto sa narodil z milosrden­stva, musí aj žiť v milosrdenstve a milosrdne konať. Ako synovia a dcéry v Synovi vieme pochopiť, prečo Ježiš povedal: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36)

Vyprosujem vám všetkým, aby sa veľkonočné milosrdenstvo stalo pre nás zdrojom usta­vič­nej radosti a zdôvodnením nádeje, ktorá nás ako sila že­nie vpred. Táto veľkonočná ná­dej nám dá silu prekoná­vať pre­kážky, ne­obzerať sa do minulosti, kráčať proti prúdu, neča­kať uznanie od ľudí, ale radostne a trpezlivo očakávať splne­nie Božích prisľúbení, z ktorých naj­väčšie je prisľú­benie nášho budú­ceho zmŕtvych­vsta­nia. Ako záruku priazne Božieho mi­losrdenstva udeľujem všetkým svoje apoštolské požehnanie.

 

 

+ biskup Štefan