Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť na sviatok sv. Petra a Pavla 2022

„Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov…O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.“ (Sir 44, 1. 4-7. 11-15)

Poslednú júnovú nedeľu 26.6.2022 sme v našom farskom kostole slávili odpustovú svätú omšu patrónov nášho chrámu a celej farnosti sv. Petra a Pavla apoštolov. Slávnostnú svätú omšu celebrovali námestovský dekan vsdp. Miloš Pekarčík (ktorého delegoval spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš), náš pán farár vdp. Pavol Jurčišin a hosť z Čiech, kňaz z pražskej arcidiecézy, vdp. Jaroslav Miškovský.

Slávnostnú liturgiu zvýraznil úvodný príchod kňazov, miništrantov na čele so symbolom našej viery – krížom, doprevádzaný členmi DHZ. Chrámom sa niesol spev zúčastnených farníkov a hostí, svätú omšu spríjemňoval aj spevokol Ichthys, slávnostným bol aj úkon prinesenia obetných darov mládežou oblečenou v krojoch. Bohoslužba bola teda nielen krásnym vonkajším prejavom viery, ale aj možnosťou stretnutia sa a spojenia vo farskom spoločenstve.

Veľká vďaka patrí pánovi dekanovi, ktorý svojou homíliou umocnil slávnostnú chvíľu. Silné boli jeho slová o tom, aby sme sa nechali pretvárať láskou, tak ako to činí Pán Ježiš. Aby sme sa nechali zasiahnuť Jeho láskou, „aby nám často vyrážal dych“. Nemáme byť koristnícki ako vysvetlil na príklade obrazu, na ktorom bola vľavo dole studnička a pri nej nápis „Napi sa zo mňa“ a v pravom hornom rohu pavučina s pavúkom a „Chytím ťa!“. Máme byť tou studničkou a ľudí okolo nás napĺňať, nie pavúkom, ktorý chce ťažiť zo svojho okolia. Príkladom sú nám naši patróni, ktorých sme slávili, sv. Peter a Pavol, ktorí sa nechali pretvárať Pánovou láskou. Aj keď často slabí, ako my ľudia, Peter pretvorený z rybára Šimona Pána Ježiša zradil, Pavol pretvorený zo Šavla prenasledoval kresťanov,  po svojich pádoch vstali a stali sa piliermi našej Cirkvi. I keď každý iným spôsobom, takí rozdielni ľudia, predsa sa dokázali spojiť a slúžili jednej cirkvi. Peter predstavuje skalu, na ktorej stojí Cirkev a stráži poklady tradície viery a Pavol je apoštolom viery, šíriteľom evanjelia medzi pohanmi. Takto aj my máme po svojich pádoch vstávať, ľutovať, možno až horko zaplakať ako sv. Peter a nechať sa pretvárať láskou.

Počas svätej omše boli požehnané zreštaurované súčasti nášho kostola, národnej kultúrnej pamiatky, ktoré boli obnovené v rámci poľsko-slovenského cezhraničného projektu Interreg. Požehnaný bol organ, nástenné maľby a prícestný kríž zo Slanice. Rôzne informácie o projekte v médiách nájdete v tejto sekcii našej farskej stránky https://www.farazubrohlava.sk/propagacia-v-mediach/. V rámci projektu bola vydaná aj kniha o kostole, ktorá bude čoskoro doručená do každej zubrohlavskej domácnosti.

Na záver sväte omše poďakoval pán farár hosťom, pánovi dekanovi a otcovi Jaroslavovi za to, že prišli medzi nás, aby sme tak spoločne mohli svätou omšou osláviť našich patrónov. A taktiež farníci zablahoželali pánovi farárovi Pavlovi k meninám.

Pánboh zaplať celebrantom, všetkým zúčastneným a tiež pomáhajúcim za dôstojné slávenie odpustovej svätej omše.