Udialo sa vo farnosti

Kvíz o sv. Cyrilovi a Metodovi

Dňa 25. novembra 2012 v popoludňajších hodinách, sa v miestnosti pod farou uskutočnil súťažný kvíz. Svoje vedomosti o slovanských vierozvestoch sv. Cyrilovi a Metodovi si mohli preveriť dievčatá a chlapci našej farnosti – žiaci základných a stredných škôl.
Kvízu sa zúčastnili prevažne birmovanci, ktorí sa pripravujú už pol roka na prijatie sviatosti birmovania. Birmovanci predovšetkým preto, lebo birmovaním sa predsa mladý človek stáva dospelým kresťanom zodpovedným za Cirkev a ohlasovanie radostnej zvesti. Sv. Cyril a Metod sú pre nich skvelými vzormi.
Aktivita sa konala v príprave na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti, v rámci slávenia Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda a Roka viery. Súťažiaci chceli týmto spôsobom obom svätcom preukázať svoju úctu a vďačnosť za ich neľahkú prácu, lásku a obetavosť v prinesení daru viery, za ich celkovú misijnú činnosť na Veľkej Morave.
Prezentovali sa rôznymi spôsobmi, čomu predchádzalo jednotýždňové štúdium o živote a práci oboch bratov.
Na kvíze ich otestovali viaceré úlohy: test v troch možnostiach a, b, c., hodina pravdy, pojmový rád, prešmyčka, tajnička, okienko pravdy, doplňovačka či práca s konkrétnym textom.

Mládežníci súťažili v siedmich skupinách. Súťažiaci obsadili tieto miesta:
Prvé miesto – skupina č. 1
Druhé miesto – skupina č. 3
Tretie miesto – skupina č. 6

Víťazom srdečne blahoželáme.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným súťažiacim.
Súťažný kvíz sa konal v spolupráci s rehoľnými sestrami a animátormi, za čo aj im patrí veľká vďaka. Pán Boh zaplať za spoluprácu!
Kvíz sa uskutočnil pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom, ktorého oslavy vyvrcholia roku 2013. Kvíz splnil svoj účel, a došlo aj k obnove a prehĺbeniu kresťanskej viery a lásky k dobrotivému Bohu. Je to pre každého kresťana výzva, aby bol ochotný prijímať pravdy viery, svedčiť o Kristovi, odovzdávať ďalej evanjeliové svedectvo, ktoré nám bolo prinesené slovanskými vierozvestami.