Udialo sa vo farnosti

Jasličková pobožnosť 2015

Dňa 25.12.2015, na slávnosť Narodenia Pána popoludní o 15:00 hod. sa konala Jasličková pobožnosť vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave. Deti našej farnosti vystúpili s krásnym programom, za prítomnosti svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov a tiež hojnej účasti ostatných veriacich farnosti.
Deti zaspievali vianočné piesne, predniesli básne a divadelnou hrou priblížili biblickú udalosť o zvestovaní a narodení Božieho Syna. Betlehemci v úlohe pastierov sa prišli pokloniť malému Jezuliatku, keď im bolo piesňou a hrou na harmonike oznámené, že: „Krásna panna prečistá, synáčka svojho Krista, o polnoci zrodila, do jasličiek vložila…“ Chudobní pastieri v Betleheme, napriek svojej chudobe prišli a dali Nemluvňaťu skromné dary, poklonili sa malému Kráľovi a otvorili mu svoje srdcia. Ježiškovi sa prišli pokloniť aj Traja králi, ktorých do Betlehema priviedla žiarivá Betlehemská hviezda. Králi z Ďalekého východu odovzdali Ježiškovi svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tieto dary mali mimoriadnu hodnotu, a v tej dobe sa dávali iba kráľom. Mudrci tak ukázali pohanskému svetu kto je skutočný Kráľ kráľov a Pán pánov.
Jasličková pobožnosť sa ďalej niesla v duchu prednášaných básni pre Ježiška. Po zarecitovaní básne sa každé dieťa Ježiškovi poklonilo a odišlo na svoje miesto. Na konci pobožnosti sa aj mládež prišla pokloniť Božiemu dieťaťu, pre ktoré si nacvičili pieseň, aby ho privítali, zaspievali mu a z príležitosti jeho narodenia ho potešili.
V závere Jasličkovej pobožnosti bolo ešte vyhodnotenie adventnej aktivity detí. Išlo o poskladanie papierového Betlehemu deťmi za vopred stanovených podmienok. Náš pán farár Pavol Jurčišin menovite vyzval každé dieťa, aby si prišlo prevziať svoj poskladaný Betlehem a zároveň ho odmenil vecným balíčkom. Po odovzdaní Betlehemov a balíčkov sa pán farár všetkým účinkujúcim a tiež organizátorom srdečne poďakoval. Prítomným v kostole udelil kňazské požehnanie. Krásnu atmosféru Jasličkovej pobožnosti dopĺňal aj spevokol Plátenník, za čo všetkým jeho členom patrí naša vďaka. Takto deti a mládež vystúpením na Jasličkovej pobožnosti milo potešili všetkých farníkov a všetkým týmto duchovno-kultúrnym podujatím spríjemnili sviatočný deň Božieho narodenia.

Scenár aj s obsadením všetkých osôb nájdete TU.