Udialo sa vo farnosti

Duchovná obnova pre ženy

V sobotu 23.4.2022 sa v Zubrohlave v priestoroch miestnej základnej školy konala duchovná obnova žien, ktoré sa vydali na cestu k svojmu ženskému srdcu. Pod vedením sr. Noemi si farníčky zo Zubrohlavy vypočuli katechézy z Teológie tela od pápeža Jána Pavla II., v ktorých uvažovali nad úryvkami z knihy Genezis o stvorení človeka. V programe sa ženám postupne odkrýval Boží plán so ženou a jej  povolanie k láske. Skupina vydatých, slobodných, rozvedených a aj zasvätených žien vytvorila spoločenstvo s radostnou a spontánnou atmosférou a prežila deň bohatý na duchovné podnety, v ktorých hľadali odpovede na to, ako plodne prežívať svoje ženstvo, vzťahy, krásnu lásku a vlastnú identitu zrodenú v raji, aby lepšie chápali zmysel a podstatu svojej bytosti. Stretnutie začali sv. omšou vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla apoštolov a ukončili ho eucharistickou adoráciou s požehnaním, ktoré im sprostredkoval vdp. ThLic. Pavol Jurčišin. Počas sv. omše, ktorú na začiatku duchovnej obnovy celebroval pán farár Pavol, navrhol, aby sa podobným spôsobom naplánovala duchovná obnova aj pre mužov. Možno bolo by vhodné, keby sa ju podarilo zorganizovať v mesiaci jún, pretože na tretiu nedeľu v mesiaci júni sa slávi oficiálny sviatok Dňa otcov. Uvidí sa podľa záujmu mužov. My sa budeme zato modliť a necháme to na Božiu prozreteľnosť a pána farára. Všetkým ženám, ktoré sa zúčastnili tejto duchovnej obnovy žien vyjadrujeme vďaku. Za to, že si napriek mnohým domácim povinnostiam našli čas a prišli, tiež aj tým osobám, ktoré boli nápomocné pri technickom a organizačnom zabezpečení celého duchovného podujatia. Pán Boh zaplať!

Sr. Katarína