Udialo sa vo farnosti

Dožinková slávnosť 2016

Na jeseň, keď sa pozberá z polí, sadov a záhrad úroda, patrí sa nám za všetky tieto dary Pánu Bohu poďakovať. Vďaka Pánu Bohu, že sa na Slovensku na mnohých miestach tak koná pri príležitosti dožinkových slávností. V nedeľu 18. septembra 2016 sa v našej farnosti konal už 12. ročník dožinkovej slávnosti. Táto slávnosť je už tradične spojená so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, lebo sa koná na voľnom priestranstve za Kyčerou pri kaplnke zasvätenej patrónke Slovenska. Slávnosť sa začala ako obvykle sv. omšou, ktorú celebroval pozvaný kňaz Peter Zimmerman, kaplán z Lokce. Hneď na začiatku sv. omše náš pán farár Pavol Jurčišin, privítal pozvaného kňaza Petra, ako aj všetkých veriacich farnosti a prítomných hostí. Počas sv. omše predniesol aj ďakovnú modlitbu za tohtoročnú úrodu. Pozvaný kňaz Peter v homílii poukázal na Pannu Máriu, krásnu dievčinu z Nazareta, v ktorej ma Pán Boh svoje zaľúbenie. Nie je to tak, že by ona bola tam v nebi, a my tu na zemi. Pán Boh ma aj v nás zaľúbenie a chce, aby sme aj my dosiahli nebeskú blaženosť. Apoštol Pavol hovorí, že Boh „si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske“. (Ef 1,5). Teda aj my sme od počiatku Pánom Bohom vyvolení, aby sme žili svätým životom, slobodným od hriechu. Ak budeme žiť v slobode Božích detí, potom aj my budeme krásni v očiach Boha. Je to Boží plán spásy, ktorý v nás uskutočňuje, keď sa s ním rozprávame v modlitbe, keď konáme podľa jeho vôle, a keď k nemu prichádzame osobitne v prijímaní sviatostí. Ako kresťania sme k tomu povolaní: žiť v láske a dať sa premieňať Božou láskou a krásou. Čo sa týka vonkajšej krásy, bola táto dožinková slávnosť okrášlená originálnym krojom, do ktorého boli zaodeté viaceré dievčatá a chlapci, tiež ženy a muži. Tieto dedinské kroje sa používajú aj pri iných podujatiach, ktoré sa konajú buď v kostole, alebo na inom mieste v obci. Na začiatku bola dožinková slávnosť umocnená slávnostným sprievodom, v ktorom najviac dominoval vyzdobený voz ťahaný konským záprahom, vezúci plné koše zeleniny a ovocia z tohtoročnej úrody. Slávnostnú atmosféru umocňovala hudba a spev. Samozrejme, že nechýbal ani dožinkový veniec, ktorý je symbolom vďakyvzdania Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia. Po sv. omši nasledoval voľný program, ktorý začal jedením skvelého guľášu, potom si všetci mohli zaspievať ľudové piesne, či ich len tak počúvať, ba niektorí si aj zatancovali na zelenej lúke. Každý si tak mohol prísť na svoje, mohol si spojiť prijemné s užitočným. Sv. omša ponúkla veľa užitočného pre dušu a zasa chutný guľášik urobil svoje v nasýtení žalúdka.
Ešte raz vďaka Pánu Bohu za požehnanú tohtoročnú úrodu, za počasie v dožinkový deň, že počas sv. omše nepršalo. Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri organizovaní a na priebehu celej slávnosti.