Udialo sa vo farnosti

Don Bosco medzi nami na Orave – 2013

V dňoch 19.- 20. apríla 2013 sa i niekoľko desiatok veriacich z farnosti Zubrohlava zúčastnilo uctenia si relikvie don Bosca v Námestove. Relikvia don Bosca bola dovezená do Námestova o 15:00 hod. na dodávkovom aute a sprevádzali ju cyklisti. Relikviu don Bosca prišlo privítať veľa veriacich z Námestova ale aj z okolitých farností. Medzi nimi nechýbali saleziánski spolupracovníci, kňazi, rehoľníci a mládež. Pri bočnom vchode kostola bolo privítanie relikvie don Bosca, ktorého sme sa zúčastnili i my: miništranti, sestry a náš pán farár Pavol Jurčišin. Odchádzajúc domov, sme sa na pamiatku spoločne vyfotografovali pri soche otca biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá sa nachádza pred farským kostolom v Námestove. Privítanie bolo spojené s modlitbou a okiadzaním relikvie svätca, tak vonku ako i v kostole, ktoré vykonal pán dekan Blažej Dibdiak. Relikvia don Bosca bola potom v sprievode premiestnená hlavným vchodom do kostola. V kostole sa všetkým zúčastneným kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam, mládeži a veriacim prihovoril don Peter Lorenc, riaditeľ saleziánskeho strediska v Námestove.
Po úvodnom privítaní nasledovala modlitba ruženca svetla. Do jednotlivých tajomstiev modlitby ruženca nás uvádzal don Ján Zauška. Po ruženci nasledovalo uctenie relikvie. Po uctení relikvie nasledovala premietaná prezentácia o živote don Bosca. Prezentáciu obohatil svojimi piesňami a hudbou miestny mládežnícky spevokol. O 18:00 hod. sa začala sv. omša za prítomnosti asi 20 kňazov z námestovského dekanátu a veľkého množstva veriacich. Kostol bol preplnený veriacimi rôznych vekových kategórií. Podľa odhadu si prišlo uctiť relikviu a sv. omše sa zúčastnilo okolo 2000 ľudí. Hlavným celebrantom sv. omše bol don Peter Lorenc a predstavený rehole saleziánov na Slovensku – provinciál don Karol Maník, ktorý predniesol kázeň. V kázni vysvetlil, prečo vosková figurína s podobizňou kňaza don Bosca, v ktorej je uložená relikvia ruky, cestuje po svete. Provinciál don Karol Maník povedal: „Don Bosco i dnes priťahuje mnohých ľudí. Svätosť priťahuje. A preto do voskovej figuríny bola vložená don Boscova ruka, pretože táto ruka urobila veľmi veľa dobra a žehnala. Don Bosco prišiel, aby aj vám žehnal. Don Bosco cestuje po svete i pri príležitosti jeho 200-tého výročia narodenia, ktoré si chceme takýmto spôsobom pripomenúť. Oslavy 200-tého výročia narodenia don Bosca vyvrcholia v roku 2015.“ Provinciál don Karol Maník ešte poznamenal: „Teším sa, že okolo don Bosca je toľko detí, chlapcov a dievčat.“ Na konci svätej omše sa konala pred vyloženou Oltárnou sviatosťou adorácia za povolania. Bolo to veľmi zážitkovo silné pred slávením Nedele Dobrého pastiera. Svätá omša trvala asi jeden a pol hodiny, a po jej skončení s adoráciou, si prišli uctiť relikvie aj iní diecézni či rehoľní kňazi, miništranti a všetci prítomní veriaci. Relikvia don Bosca zostala k ucteniu do 21:00 hodiny. Potom relikvia don Bosca bola premiestnená v slávnostnom sprievode cez mesto do saleziánskeho strediska. Bol to sviečkový sprievod, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí. V saleziánskom stredisku sa konali vešpery a po nich nasledovalo nočné bdenie. Nočné bdenie trvalo do ranej sv. omše, ktorá sa začala o 7:30 hodine. S relikviou don Bosca sa rozlúčil don Peter Lorenc, riaditeľ saleziánskeho strediska, iní kňazi a prítomní veriaci. Relikviu dona Bosca potom čakal zástup cyklistov. Asi 100 cyklistov vytvorilo krásny pelotón, ktorým relikviu don Bosca vyprevádzali až do Lokce. Na začiatku bola relikvia don Bosca privítaná tichom a po chvíli búrlivým potleskom a tiež na konci pri rozlúčke ju všetci prítomní po modlitbe vyprevádzali mohutným potleskom. Bola to nezabudnuteľná historická i náboženská udalosť. Don Bosco v nás zanechal veľmi hlboký duchovný zážitok. Veríme, že nám pomôže, aby sme aj my vedeli vychovávať a formovať srdcia mladých podľa vzoru kňaza don Bosca. Lebo on to s Božou pomocou a na príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov dokázal úžasným spôsobom.

Sr. Savia