Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť patrónov chrámu 2015

V nedeľu 28. júna 2015 sa uskutočnila odpustová slávnosť apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov chrámu v našom farskom kostole. Slávnostnú sv. omšu celebroval pozvaný novokňaz Mgr. Tomáš Tarčák, rodák z Oravskej Polhory. V homílii hovoril o živote týchto dvoch mužov, ktorí mali výnimočné postavenie medzi kresťanmi v prvotnej Cirkvi. Odpustový celebrant a kazateľ v homílii hovoril o ich obrátení a vyzdvihol ich zanietenosť, veľkú lásku a silnú vieru, čo dokazovali voči Ježišovi Kristovi až po svoju mučenícku smrť. Odpustový kazateľ hovoril, že i dnes Cirkev potrebuje opravdivých svedkov kresťanskej viery poukazujúc na príklad sv. Petra, ktorému Kristus povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (porov. Mt 16,18) Preto i my máme byť pevní a neochvejní vo viere v Božieho Syna ako skala. A ani nás nemá nič odlúčiť od Krista, ako to zasa s hlbokým presvedčením povedal apoštol sv. Pavol: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.“ (porov. Rim 8, 35-37)

Pán farár sa poďakoval pozvanému novokňazovi Tomášovi, že prijal naše pozvanie a tiež, že odslúžil obidve sv. omše, ktoré sa každú nedeľu slúžia v stanovenom čase. Vyjadril mu vďaku za prednesenú homíliu, ktorá nás všetkých duchovne posilnila a povzbudila k zodpovednejšiemu a cieľavedomejšiemu žitiu kresťanskej viery. Novokňazovi Tomášovi sa poďakovali aj veriaci farnosti a zablahoželali mu všetko najlepšie ku kňazskej vysviacke. Popriali mu veľa zdravia, síl, Božích milostí a požehnania v službe ohlasovania evanjelia a vysluhovania sviatostí pri budovaní Božieho kráľovstva. Jeho prvým pastoračným pôsobiskom sa stala Levoča, kde bude vypomáhať tamojšiemu dekanovi – farárovi ako kaplán. Potom novokňaz prijal odovzdanú kyticu kvetov. Druhé poďakovanie patrilo duchovnému otcovi farnosti Pavlovi, ktorému bola vyjadrená vďačnosť za všestrannú starostlivosť o farnosť. Pri tejto príležitosti mu bolo popriate i všetko najlepšie k jeho meninám a takisto prijal odovzdanú kyticu kvetov. Pri odpustovej slávnosti boli zaangažovaní aj mnohí iní veriaci, preto veľká vďaka patrí členom spevokolu Ichthys, ktorí hudbou a spevom dopomohli k radostnému a duchovnému povzneseniu tejto odpustovej slávnosti. Tiež veľké poďakovanie patrí dobrovoľným hasičom, členom spevokolu Plátenník ako aj iným veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a pričinili o peknú výzdobu, organizovanie a celkový priebeh slávnosti na obidvoch sv. omšiach a potom aj na druhý deň. Na konci obidvoch sv. omší novokňaz Tomáš udelil prítomným veriacim novokňazské požehnanie. V pondelok 29. júna 2015, čiže na druhý deň sme s celou Cirkvou ešte raz oslávili našich patrónov chrámu. Na oltári bol počas sv. omše položený relikviár, v ktorom sa uchovávajú relikvie svätých apoštolov Petra a Pavla. Preto v závere sv. omše duchovný otec Pavol Jurčišin vyzval veriacich, aby si uctili našich patrónov chrámu aj pobozkaním relikviára, aby tak získali plnomocné odpustky.

S vďakou veriaci farnosti