Udialo sa vo farnosti

Jasličková slávnosť 2018

Už je tradíciou, že na Vianoce – na slávnosť Narodenia Pána, sa koná v našej farnosti Jasličková slávnosť. Deti a mládež farnosti sa počas Adventu stretávali na nácvikoch, aby sa čo najlepšie pripravili na vystúpenie. Spolu okolo 50 detí s mládežníkmi, z ktorých niektorí hrali aj na hudobné nástroje, sa postarali o úžasnú, radostnú vianočnú atmosféru vo farskom kostole. Svojim vystúpením sa snažili prítomným farníkom priblížiť udalosť narodenia malého Ježiška. Rôznymi divadelnými scénkami poukázali na to, že Ježišovo narodenie nie je len historická udalosť, čiže nepatrí len do minulosti, ale sa bezprostredne dotýka aj každého nás dnešnej doby. Ježiš Kristus sa nám nedaroval len vtedy pred takmer 2000 rokmi, keď sa narodil v Betleheme. On je predsa ten istý včera, dnes i naveky. Prichádza k nám každý deň pri modlitbe, v Božom slove a vo sviatostiach. Dokonca je prítomný i v našom blížnom. Toto všetko bolo divadelne vyjadrené v konkrétnych scénkach. Preto je už len na nás, či ho prijmeme alebo ho odmietneme, povedané slovami: nech si ide hľadať príbytok inde. Dôverujme Ježišovi a majme nádej, že slová, ktoré tam odzneli v jednotlivých scénkach, nezostanú bez povšimnutia, ale budú nami realizované do skutkov v našom každodennom živote.
Vyjadrujem veľkú vďaku našim malým i veľkým divadelníkom, hudobníkom, či spevákom, ktorí účinkovali na Jasličkovej slávnosti. Ďakujem za venovaný čas, za ich snahu a ochotu naučiť sa naspamäť mnohé divadelné i hudobné texty, vianočné básne a piesne, ktorými nás všetkých potešili a umocnili v našich srdciach vianočnú atmosféru.
Pavol Jurčišin, duchovný otec