Udialo sa vo farnosti

20 rokov kňazstva

Dnes, 19. júna 2013, je 20 rokov odvtedy, keď náš duchovný otec ThLic. Pavol Jurčišin prijal kňazskú vysviacku z rúk Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského biskupa. Po 18 rokoch a 5 mesiacoch pôsobenia v Rožňavskej diecéze sa vrátil do svojej rodnej Spišskej diecézy a od 1.12.2011 začal pôsobenie v našej farnosti Zubrohlava.
Drahý náš duchovný otec, prijmite od nás, svojich farníkov, blahoželanie k 20. výročiu kňazskej vysviacky. Prajeme Vám a do ďalších rokov vyprosujeme nech pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky Nebeského Otca i darov Ducha Svätého Vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.

Pán Boh zaplať a nech Vás Pán Boh živí!