Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Prvého svätého prijímania – 5. máj 2013

Dňa 5. mája 2013 o 10.00 hod. sa v našej farnosti Zubrohlava konala slávnosť Prvého svätého prijímania. K Prvému svätému prijímaniu pristúpilo tohto roku 35 detí.
Deti sa už od začiatku školského roka vzorne pripravovali na prijatie Sviatosti Oltárnej tým, že sa v škole na hodine náboženstva naučili základné modlitby – Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Hlavné prikázanie lásky, Vyznanie viery, atď. Súčasťou vyučovania bolo aj získanie vedomostí o Božích a cirkevných prikázaniach, siedmich sviatostiach, šiestich hlavných pravdách a pod.
Vyučovanie prebiehalo pod vedením nášho pána farára Pavla Jurčišina, ktorý si tieto vedomosti overoval na sv. omšiach za účasti detí, prebiehajúcich každý štvrtok. Deti získali tieto vedomosti bez problémov aj vďaka motivácii pána farára, ktorý odmeňoval ich aktivitu na sv. omšiach rôznymi sladkosťami a drobnými darčekmi (napr. ceruzky, perá, pastelky a iné školské pomôcky).
Súčasťou prípravy na Prvé sväté prijímanie bolo aj pravidelné stretávanie sa detí každý štvrtok v miestnosti pod farou, kde pod vedením sestričky Savie a pani Kataríny Hušlovej, kantorky, sa naučili piesne s tematikou k svätému prijímaniu a nápevy na blížiacu sa slávnosť.
O dôslednejšej príprave jednotlivých detí sa vystavil „Záznam o účasti na príprave a na sv. omšiach“, kde si deti po každej povinnej účasti na sv. omši alebo príprave, dávali podpisovať kňazovi svoju účasť a tak mohli rodičia skontrolovať ich prítomnosť na konkrétnom podujatí.
Na materiálnej príprave slávnosti sa podieľali rodičia prvoprijímajúcich detí, ktorí boli veľmi aktívni, ochotní stretnúť sa a tiež ústretoví pri organizácii slávnosti a jej materiálnom zabezpečení.
Slávnosti Prvého svätého prijímania predchádzala svätá spoveď, ktorá bola v sobotu od 9:00 hod. a trvala do 11:00 hodiny. Pri vysluhovaní svätej spovede pomáhal nášmu pánovi farárovi aj pán farár Peter Bolibruch z Rabče. Zúčastnili sa jej v prvom rade prvoprijímajúce deti, ďalej rodiča, krstní rodičia, starí rodičia, súrodenci prvoprijímajúcich detí ako i ďalší členovia rodín. Deti si po spovedi označovali svojim menom papierové srdiečka – ako znak čistých srdiečok darovaných Pánu Ježišovi, ktoré potom tvorili súčasť výzdoby pri oltári.
Sv. omša začala slávnostným vstupom miništrantov, prvoprijímajúcich detí a pána farára s hosťami – pátrom Vladimírom a frátrom Igorom, členov rehole benediktínov, ktorí obohatili slávnosť svojou prítomnosťou. Celú sv. omšu si prvoprijímajúce deti skrášlili zaspievanými piesňami, prednesenými prosbami a modlitbami.
V kázni im pán farár hovoril o viniči, a vysvetlil im, že týmto viničom je Kristus a oni sú jeho ratolesti. Plodom viniča je hrozno a plodom ich života majú byť dobré skutky. Povzbudil ich ku konaniu dobra, šíreniu lásky, zotrvaniu v milosti posväcujúcej a k častému prijímaniu Sviatosti Oltárnej.
Deti si počas sv. omše obnovili krstné sľuby, pred prijímaním Sviatosti Oltárnej sa pomodlili spoločnú modlitbu, po ktorej nasledovalo samotné slávnostné prijímanie. Po prijímaní sa deti opäť spoločne pomodlili.
V závere sv. omše sa deti poďakovali pánovi farárovi za duchovnú prípravu na Prvé sväté prijímanie a dôstojné vyslúženie sv. omše. Kvetmi poďakovali aj sestričke Savii a pani Kataríne Hušlovej za ich vedenie k peknému priebehu slávnosti. Prvoprijímajúce deti vyjadrili svoju vďaku aj rodičom tak, že im podarovali medovníkové srdiečka, čím chceli vyjadriť vďaku za svoj život, ich lásku, starostlivosť a výchovu.
Pán farár v záverečnej reči zdôraznil deťom „aký Veľký dar dostali a prijali do svojich sŕdc – Pána Ježiša“, a na pamiatku každému dieťaťu odovzdal darček.
Po sv. omši nasledovalo spoločné fotenie prvoprijímajúcich detí s pánom farárom a sestričkou Saviou, ktoré bolo sprevádzané nádherným slnečným počasím, za čo patrí veľká vďaka dobrotivému Pánu Bohu.
Atmosféra v kostole bola veľmi príjemná a slávnostná, prvoprijímajúce deti žiarili šťastím a radosťou. My rodičia, ale aj ostatní prítomní sme túto krásnu atmosféru a radosť prežívali spolu s nimi.
Veľké Pán Boh zaplať patrí pánovi farárovi Pavlovi Jurčišinovi za prípravu detí na Prvé sväté prijímanie, taktiež sestričke Savii a pani Kataríne Hušlovej, kantorke, za ich obetovaný čas a ochotu pracovať s našimi deťmi.

Monika Daňová, matka prvoprijímajúceho dieťaťa