Novinky a pozvánky

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Príležitostné oznamy:

V nedeľu budú 3 sv. omše v čase: 8:00 h., 9:30 h., 11:00 hodine. Pre dôchodcov nad 65 rokov je vyhradená sv. omša o 8:00 hodine. Svätá spoveď bude v týždni vždy pol hodiny pred sv. omšami ráno i večer.

Usmernenia hlavného hygienika SR:

– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

– v nedeľu osobitne mať bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.