Posledné nácviky v týždni pred touto slávnosťou boli už pre deti každý deň. Sestrička Savia s pani organistkou Katkou mali plné ruky práce a snažili sa deti naučiť spievať rôzne náboženské pesničky, ktoré potom spievali počas sv. omše v kostole. Veľmi pekné pesničky naučili spievať detí na samotnú slávnosť. Toto všetko snaženie vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou sv. omšou o 10:30 hod., kedy sa deti zhromaždili pri fare, ku ktorým v sprievode miništrantov a ešte troch kňazov prišiel náš pán farár. Odtiaľ potom v sprievode všetci kráčali ku oltáru, aby sa tam mohli stretnúť s najočakávanejším hosťom z neba – Pánom Ježišom. Na sv. omši sa deti aktívne zapájali do sv. omše spoločným spevom, čítaniami, spoločnými modlitbami či prinesením obetných darov. Pán farár vo svojom príhovore k ním poukázal, aké je dôležité, aby nás v živote vždy viedol Ježiš ako náš Dobrý Pastier, pretože slávnosť bola po Nedeli Dobrého Pastiera. Hovoril aj o význame sv. omše. Ak sa jej zúčastňujeme, tak sme na nej prítomní ako na svadobnej hostine. Vysvetľoval deťom, že na svadbu sa tešíme, ideme s radostnou mysľou i srdcom. Takto máme radostne a často prichádzať aj na sv. omšu. Svadba je veľkou udalosťou v živote človeka, a preto sa na jej slávenie aj patrične pekne oblečieme. To isté platí aj o sv. omši, na ktorú sa, ako vidieť, i prvoprijímajúce deti čo najkrajšie obliekli. Duchovný otec Pavol vychádzal z podobenstvo o svadobnej hostine (Mt 22, 2-14). Prvoprijímajúce deti po tomto príhovore boli vyzvané, aby si obnovili krstné sľuby vo Vyznaní viery a zrieknutí sa Zlého ducha. Po prinesení obetných darov sa začala sláviť bohoslužba obety, ktorej vrcholom bolo prijímanie Eucharistie. Deti sa najskôr spoločne pomodlili modlitbu pred jej prijatím a tiež spoločne po jej prijatí. Deti po jednom pristúpili k duchovnému otcovi aby prijali živého Krista v Eucharistii do svojho čistého srdiečka. V závere sv. omše sa duchovný otec poďakoval rodičom detí, za ich kresťanskú výchovu, a aby sa aj naďalej usilovali svoje detí takto vychovávať. Poďakoval sa tiež za ochotu a veľkú pomoc pri nácvikoch Sr. Savii a pani organistke Katke. Následne každému dieťaťu odovzdal darček, ktorý obsahoval modlitebnú knižku, sv. ruženec, obrázok na pamiatku zo slávnosti, záznamník mojich deväť prvých piatkov, balíček cukríkov a pod., pričom každému dieťaťu podal ruku a zablahoželal mu. Prvoprijímajúce deti opätovali poďakovanie svojim poďakovaním duchovnému otcovi Pavlovi, Sr. Savii a pani organistke Katke a odovzdali im kytice. Nezabudli sa poďakovať aj svojim rodičom, ktorým okrem slov zaniesli do lavíc srdiečka a kvety.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na celkovej príprave a na krásnom priebehu tejto slávnosti. Veríme, že v srdciach detí ostane krásna spomienka na túto jedinečnú udalosť v ich živote. Kiežby svojim životom boli aj naďalej na radosť Pánu Bohu a nám rodičom.

Ešte raz Pán Boh zaplať. Vďační rodičia prvoprijímajúcich detí.

Fotografie z 1. Sv. Prijímania nájdete vo fotogalérii.